Advertisement

Euthanasie en de huisarts

  • Ivo Smeele
Redactioneel
  • 2 Downloads

Samenvatting

Als ik de media moet geloven, gaat het slecht met euthanasie en palliatieve zorg in Nederland en dreigen dokters de cel in te gaan. Kijken we naar de cijfers van Heins in dit nummer, dan lijkt niets minder waar. Het aantal uitgevoerde euthanasieën, waarvan 84% door huisartsen, neemt toe. Vooral door vergrijzing, toegenomen acceptatie onder de bevolking, een hoger opleidingsniveau van ouderen, toename van het absolute aantal kankersterfgevallen en betere palliatieve zorg met vaker thuisoverlijden.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2020

Authors and Affiliations

  • Ivo Smeele
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur

Personalised recommendations