Advertisement

Kaderhuisartsen

  • Ivo Smeele
Redactioneel

Samenvatting

Het aantal huidkankers stijgt explosief. Is een kaderopleiding oncodermatologie vanuit de huisartsgeneeskunde dan het juiste antwoord? In dit nummer kruisen voor- en tegenstanders daarover de degens.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  • Ivo Smeele
    • 1
  1. 1.hoofdredacteur

Personalised recommendations