Advertisement

Nieuws

  • Bohn Stafleu van Loghum
Nieuws
  • 1 Downloads

Samenvatting

Behandeling van subklinische hypothyreoïdie bij niet-zwangere patiënten vermindert de klachten niet en zorgt evenmin voor een betere kwaliteit van leven. Dat is de conclusie van een recent systematisch literatuuronderzoek. De conclusie komt overeen met de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen die ook adviseert subklinische hypothyreoïdie niet te behandelen.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations