Huisarts en wetenschap

, Volume 56, Issue 9, pp 476–479

Een reiziger met koorts

  • Ad van Esch
  • Quirijn de Mast
Klinische les

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Ad van Esch
    • 1
  • Quirijn de Mast
    • 1
  1. 1.afdeling EerstelijnsgeneeskundeUMC St RadboudNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations