Huisarts en wetenschap

, Volume 55, Issue 10, pp 460–463

Ovarium- en tubacarcinoom, nieuwe ontwikkelingen

  • R. F. P. M. Kruitwagen
  • T. van Gorp
Nascholing

Samenvatting

Kruitwagen RFPM, Van Gorp T. Ovarium- en tubacarcinoom, nieuwe ontwikkelingen. Huisarts Wet 2012;55(10):460-3.

In Nederland krijgen ieder jaar ongeveer 1400 vrouwen, van wie de meeste in de menopauze, de diagnose ovarium- of tubacarcinoom. De gemiddelde huisarts zal ongeveer eens in de vijf jaar een nieuwe patiënte op het spreekuur krijgen. Het ovariumcarcinoom staat bekend als silent killer: het wordt veelal pas in een vergevorderd stadium ontdekt en driekwart overlijdt aan de gevolgen van de ziekte. Voor de huisarts is het zaak alert te zijn op postmenopauzale vrouwen met ‘vage’ klachten zoals buikpijn en een toegenomen buikomvang. De behandeling bestaat uit chirurgische verwijdering van de tumor met aanvullend complete stadiëring indien bij inspectie en palpatie geen metastasen worden ontdekt. Bij gevorderde stadia worden zo mogelijk alle tumorlokalisaties en eventuele uitzaaiingen in de buikholte verwijderd (debulking), gevolgd door chemotherapie. De rol van de huisarts omvat, naast zo vroeg mogelijke signalering, vooral de behandeling en begeleiding van eventuele gevolgen van de chirurgie en/of chemotherapie, en in veel gevallen onvermijdelijk ook de palliatieve begeleiding.

Abstract

Kruitwagen RFPM, Van Gorp T. Ovarian and fallopian tube cancer, new developments. Huisarts Wet 2012;55(10):460-3. In the Netherlands, about 1400 women, mainly menopausal women, are annually

diagnosed with ovarian or fallopian tube cancer. The average general practitioner will see a new patient with ovarian or tubal cancer about once every 5 years. Ovarian cancer is known as a silent killer because it is often detected in an advanced stage, and three-quarters of patients die of the consequences of the disease. Treatment consists of surgical extraction of the tumour followed by a complete staging procedure if no metastases are discovered. In macroscopical advanced stages, resection of all intra-abdominal tumour locations and metastases is performed, followed by chem otherapy. General practitioners should be alert to vague symptoms, such as abdominal pain, and increased abdominal size and girth, reported by postmenopausal women. The role of the general practitioner is to detect the disease as early as possible and to treat possible consequences of surgery or chemotherapy, and in many inevitable cases provide the palliative care.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • R. F. P. M. Kruitwagen
    • 1
  • T. van Gorp
    • 1
  1. 1.afdeling GynaecologieMaastricht Universitair Medisch CentrumMaastrichtThe Netherlands

Personalised recommendations