Huisarts en wetenschap

, Volume 55, Issue 7, pp 322–322

Antihypertensiva voor de alleroudsten?

  • P. Vlug
  • W. de Ruijter
cats

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • P. Vlug
    • 1
  • W. de Ruijter
    • 1
  1. 1.afdeling Public Health en EerstelijnsgeneeskundeLUMCLeidenThe Netherlands

Personalised recommendations