Huisarts en wetenschap

, Volume 54, Issue 5, pp 248–252

Het Diabetes Zorg Protocol

 • F.G.W. Cleveringa
 • K.J. Gorter
 • M. van den Donk
 • G.E.H.M. Rutten
BESCHOUWING
 • 144 Downloads

Samenvatting

Cleveringa FGW, Gorter KJ, Van den Donk M, Rutten GEHM. Het Diabetes Zorg Protocol. Huisarts Wet 2011;54(5):248–52.

Het Diabetes Zorg Protocol (DZP) ondersteunt het handelen volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 met beslissingsondersteunende software, een oproepsysteem en feedback op het handelen, en door een praktijkondersteuner in te schakelen als casemanager. Het DZP verbetert het cardiovasculaire risico van patiënten met diabetes mellitus type 2. Ondanks de intensieve behandeling heeft het DZP op korte termijn geen substantiële negatieve effecten op de kwaliteit van het leven. Het DZP is kosteneffectief voor patiënten met een voorgeschiedenis met harten vaatziekten. De belangrijkste reden voor dit positieve resultaat is de combinatie van beslissingsondersteunende software met casemanagement en feedback op het handelen van de huisartsenpraktijk.

Het gemiddelde HbA1c in eerstelijnsdiabetespopulaties ligt dicht bij de 7%. Verdere verlaging zal niet leiden tot minder hart- en vaatziekten. Om de diabeteszorg kosteneffectief te verbeteren, lijkt het identificeren van hoogrisicopatiënten door het berekenen van het cardiovasculaire tienjaarsrisico de eenvoudigste methode. De patiënten zullen meer zorg op maat moeten krijgen, waarbij men het totale cardiovasculaire risicoprofiel moet behandelen en niet alleen de bloedglucose. Praktijkverpleegkundigen kunnen dit niet alleen. De complexe comorbiditeit vraagt een actieve betrokkenheid van huisartsen. Met de toenemende roep om objectieve maten voor goede kwaliteit van zorg lijken intelligente informatiesystemen haast onmisbaar.

Abstract

Cleveringa FGW, Gorter KJ, Van den Donk M, Rutten GEHM. The Diabetes Care Protocol. Huisarts Wet 2011;54(5):248–52.

The Diabetes Care Protocol (DCP), which incorporates a computerized decision support system (CDSS), a recall system, feedback on performance, and the possibility of case management by a practice nurse, supports the treatment and management of diabetes according to current Dutch guidelines. The DCP improves the cardiovascular risk of patients with type 2 diabetes. Despite intensive treatment, the DCP appears not to have substantial negative effects on quality of life in the short term and is cost effective for patients with a history of cardiovascular diseases. The main reasons for this positive effect are the combination of the CDSS, case management, and feedback on performance.

The mean HbA1c level is about 7% in patients with diabetes seen in primary care, and a further decrease will not substantially reduce the occurrence of cardiovascular disease. To improve diabetes care in a cost-effective way, high-risk patients need to be identified, which can be achieved simply by calculating their 10- year risk of cardiovascular disease. Personalized treatment plans are needed that address the entire cardiovascular risk profile and not just blood glucose levels. Practice nurses cannot do this on their own. The complex comorbidity of these patients requires the active involvement of general practitioners. Given the increasing demand for objective measures of good quality care, intelligent information systems would seem essential.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • F.G.W. Cleveringa
  • 1
 • K.J. Gorter
  • 2
 • M. van den Donk
  • 3
 • G.E.H.M. Rutten
  • 4
 1. 1.Gezondheidshuis StadshagenZwolleThe Netherlands
 2. 2.Julius CentrumUtrechtThe Netherlands
 3. 3.Julius CentrumUtrechtThe Netherlands
 4. 4.Julius CentrumUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations