Huisarts en wetenschap

, Volume 53, Issue 12, pp 683–686

Wie betaalt, bepaalt?

Onderzoeksfi nanciering en het ontwikkelen van medische kennis
  • C. J. van de Klippe
  • J. A. Knottnerus
Signaal

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • C. J. van de Klippe
    • 1
  • J. A. Knottnerus
    • 2
  1. 1.Den HaagThe Netherlands
  2. 2.

Personalised recommendations