Huisarts en wetenschap

, Volume 53, Issue 1, pp 60–60 | Cite as

DM type 2 en stabiele coronaire hartziekte

  • K. J. Gorter
Import
  • 116 Downloads

Literatuur

  1. The Bari 2D Study Group. A randomised trial of therapies for type 2 diabetes and coronary heart disease. N Engl J Med 2009;360:2503–15.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • K. J. Gorter
    • 1
  1. 1.Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, afdeling HuisartsgeneeskundeUMC UtrechtUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations