Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 49, Issue 4, pp 139–146 | Cite as

Een carrière als specialist ouderengeneeskunde; iets voor de huidige geneeskundestudent?

Belangstelling geneeskundestudenten voor ouderengeneeskunde
 • Ariadne A. MeiboomEmail author
 • Henk de Vries
 • Marc B. M. Soethout
 • Cees M. P. M. Hertogh
 • Fedde Scheele
Oorspronkelijk artikel
 • 64 Downloads

Samenvatting

Achtergrond

Vanwege de toename van het aantal oudere patiënten met multimorbiditeit zijn er meer specialisten ouderengeneeskunde nodig. Het aantal beschikbare opleidingsplaatsen is echter de laatste jaren niet volledig benut geweest. Om een indruk te krijgen van de mate van belangstelling voor een carrière in het specialisme ouderengeneeskunde van geneeskundestudenten en de mogelijke factoren die daarbij een rol spelen, hebben wij deze belangstelling geëxploreerd, evenals het beroepsbeeld dat geneeskundestudenten hebben van dit specialisme. Dit hebben we gedaan in een ‘oud’ en ‘nieuw’ curriculum. Deze laatste kent een verplicht coschap ouderengeneeskunde en meer competentiegebonden leren.

Methode

In het VUmc is in 2014 aan 120 geneeskundestudenten en in 2009 aan 150 geneeskundestudenten aan het einde van hun laatste jaar een vragenlijst voorgelegd over beroepsvoorkeuren en beroepskenmerken.

Resultaten

Het responspercentage bedroeg 100 % respectievelijk 85 %. Van het nieuwe curriculum overwoog 16,7 % van de studenten het specialisme ouderengeneeskunde als beroep. Van het oude curriculum was dat 9,4 % (p = 0,087). De beroepskenmerken die studenten vooral aantrekkelijk vonden, maar niet van toepassing achtten op het specialisme ouderengeneeskunde waren: diagnostiek, acute aandoeningen, zichtbare resultaten. De beroepskenmerken die studenten zeer van toepassing vonden op dit specialisme, doch minder aantrekkelijk vonden voor hun latere beroep, waren: psychosociale-, chronische- en terminale aandoeningen.

Discussie

Er is een trend dat studenten van het nieuwe curriculum meer belangstelling hebben voor het beroep van specialist ouderengeneeskunde, al blijft deze belangstelling laag.

Het verdient aanbeveling om in de basisartsopleiding, zowel in de bachelor als in een verplicht coschap ouderengeneeskunde, te laten zien dat aantrekkelijk gevonden kenmerken van het artsenberoep wel degelijk voorkomen in dit specialisme. Tevens zou in de basisopleiding meer aandacht besteed moeten worden aan de begeleiding en behandeling van patiënten met chronische en terminale aandoeningen.

Trefwoorden

geneeskundestudent carrière keuze specialisme ouderengeneeskunde 

A career in elderly care medicine; an option for today’s medical student?

Medical students’ interest in elderly care medicine

Abstract

Background

Due to the rise of older patients with multi-morbidity, we need more elderly care physicians. However, not all available training slots for the elderly care medicine specialty have been fully utilized in recent years. To assess medical student interest in this specialty as well as potential causes for this interest we explored the interest of medical students in the profession of elderly care physician, as well their perception of this profession, both in the ‘old curriculum’ and in a ‘new curriculum’, where the new curriculum had a mandatory elderly care medicine clerkship and more competency-related learning.

Method

At VUmc 120 final year medical students were asked to complete a questionnaire in 2014 about professional preferences and professional characteristics. The same questionnaire had been presented five years earlier, in 2009, to 150 medical students at the end of their final year.

Results

The response rates were 100% and 85% respectively. Of the students in the new curriculum 16,7% considered a career in elderly care medicine. This percentage was 9,4% for students in the old curriculum (p = 0,087). The characteristics of the profession that appealed most to the students, but were not considered applicable to elderly care medicine were: diagnostics skills, acute complaints, visible results. The professional characteristics that students found to be very much applicable to this specialty, but less attractive for their future profession were: psychosocial, chronic and terminal conditions.

Discussion

We observe a trend that students in the new curriculum are more interested in the profession of elderly care physician, even though this interest remains limited. We recommend that the basic medical training, both in the bachelor phase and in a mandatory elderly care medicine clerkship, focus more on demonstrating that the characteristics students find appealing in the medical profession are indeed present in this speciality. Also, the basic training should concentrate more on guidance and treatment of patients with chronic and terminal conditions.

Keywords

medical students career choice elderly care physician geriatrics 

Literatuur

 1. 1.
  Capaciteitsorgaan. Capaciteitsplan 2016; Deelrapport 5; Specialist ouderengeneeskunde. 2016.Google Scholar
 2. 2.
  Meiboom AA, Vries H de, Hesselink BAM, Hertogh CMPM, Scheele F. Drawn towards a career in elderly care medicine, but not till after medical school. Elderly care medicine as a career choice. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2014;45(1):10–8. Jan.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Nieuwhof MGH, Rademakers JJDJ, Kuyvenhoven MM, Soethout MBM, Cate TJ ten. Students’ conceptions of the medical profession; an interview study. Med Teach. 2005;27(8):709–14. Dec.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Soethout MB, Ten Cate OT, Wal G van der. Correlations of knowledge and preference of medical students for a specialty career: a case-study of youth health care. BMC Public Health. 2008;8:14.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 5. 5.
  Conijn M, Boersma H. Onderzoeksrapport ‘Ouderengeneeskunfe’. studentenplatform: KNMG; 2014.Google Scholar
 6. 6.
  Schigelone AS, Ingersoll-Dayton B. Some of My Best Friends Are Old: A Qualitative Exploration of Medical Students’ Interest in Geriatrics. Educ Gerontol. 2004;30(8):643–61. Sep.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Pol M van de, Lagro J, Koopman E, Olde Rikkert M, Fluit C, Lagro-Janssen A. Lessons learned from narrative feedback of students on a geriatric training program. Gerontol Geriatr Educ. 2016;17:1–14.Google Scholar
 8. 8.
  Bagri AS, Tiberius R. Medical student perspectives on geriatrics and geriatric education. J Am Geriatr Soc. 2010;58(10):1994–9. Oct.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Torrible SJ, Diachun LL, Rolfson DB, Dumbrell AC, Hogan DB. Improving recruitment into geriatric medicine in Canada: Findings and recommendations from the geriatric recruitment issues study. J Am Geriatr Soc. 2006;54(9):1453–62. Sep.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. 10.
  Diachun LL, Hillier LM, Stolee P. Interest in geriatric medicine in Canada: how can we secure a next generation of geriatricians? J Am Geriatr Soc. 2006;54(3):512–9. Mar.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Pols J. De beroepsvoorbereiding van studenten geneeskunde: verkenningen op het gebied van chronisch zieken. Rug Bibliotheek: Rijksuniversiteit Groningen; 2002.Google Scholar
 12. 12.
  Olde Rikkert MGM, Koopmans RTCM, Laan RFJM. Internship ‘Care of the elderly’ should be obligatory in all medical schools. Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A1110.PubMedGoogle Scholar
 13. 13.
  Thistlethwaite JE, Kidd MR, Hudson JN. General practice: a leading provider of medical student education in the 21st century? Med J Aust. 2007;16;187(2):124–8. Jul.Google Scholar
 14. 14.
  Bryant P, Hartley S, Coppola W, Berlin A, Modell M, Murray E. Clinical exposure during clinical method attachments in general practice. Med Educ. 2003;37(9):790–3. Sep.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. 15.
  Huls M, Rooij SE de, Diepstraten A, Koopmans R, Helmich E. Learning to care for older patients: hospitals and nursing homes as learning environments. Med Educ. 2015;49(3):332–9. Mar.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Vilans 2018

Authors and Affiliations

 • Ariadne A. Meiboom
  • 1
  Email author
 • Henk de Vries
  • 1
 • Marc B. M. Soethout
  • 1
 • Cees M. P. M. Hertogh
  • 1
 • Fedde Scheele
  • 1
 1. 1.VU University Medical Center AmsterdamAmsterdamNederland

Personalised recommendations