Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 47, Issue 5, pp 211–215 | Cite as

Handvatten om oudere patiënten veilig op de fiets te sturen

 • Gerdien van Bruggen-KuijtEmail author
 • Marcel Olde Rikkert
Klinische les

Samenvatting

Fietsende ouderen zijn steeds vaker betrokken bij een ongeval, met vaak ernstig letsel of zelfs overlijden tot gevolg. Bij hen dreigt enerzijds het staken van een belangrijke vorm van autonome en gezonde mobiliteit en anderzijds een fietsincident. Aan de hand van een casusbeschrijving wordt geïllustreerd welke stappen een arts kan nemen in de begeleiding van ouderen, met als doel hen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen.

Trefwoorden

e-bike fietscursus fietstraining fysiotherapie ergotherapie 

Suggestions to guide elderly patients on safe cycling

Abstract

Elderly cyclists are at high risk for a cycling accident, often followed by severe morbidity or mortality. Therefore, there is a chance that they discontinue a major form of autonomous and healthy mobility or have a cycling incident. By means of this case description, it is illustrated which steps should be taken by the doctor in guiding elderly, in order to remain safe cycling as long as possible.

Keywords

e-bike Cyclingtraining Physiotherapy Ergotherapy 

Supplementary material

Video 1: Video-opname met fragmenten van de fietstraining (mp4 41MB)

Literatuur

 1. 1.
  Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid (SWOV). Factsheet oudere fietsers. Leidschendam: SWOV; 2013.Google Scholar
 2. 2.
  Fietsersbond vzw. Brochure: Senioren veilig op de fiets: fietsen en genieten van dagelijkse verplaatsingen. Berchem; april 2010Google Scholar
 3. 3.
  Brink CL van den, Picavet H, et al. Duration and intensity of physical activity and disability among European elderly men. Disabil Rehabil. 2005;27:341–7.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Centraal Bureau voor de Statistiek. Doodsoorzaken; doden door verkeersongeval in Nederland 2014. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLnl&PA=71936ned&LA=nl. Geraadpleegd op: 31 oktober 2015.Google Scholar
 5. 5.
  Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid (SWOV). Factsheet ouderen in het verkeer. Den Haag: SWOV; 2015.Google Scholar
 6. 6.
  Van Iersel MB, Jansen DR, Olde Rikkert MG. Kwetsbaarheid bij ouderen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A183.PubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Mobiliteitsbeeld 2014. Den Haag: Ministerie van infrastructuur en milieu; 2014.Google Scholar
 8. 8.
  Boyé ND. Circumstances leading to injurious falls in older men and women in the Netherlands. Injury. 2014;45:1224–30.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  CROW. Feiten over de elektrische fiets. Fiets en Beraad publicatie 24. Utrecht: CROW kenniscentrum voor fietsbeleid; 2013.Google Scholar
 10. 10.
  Hertog DP, Ministerie van infrastructuur en milieu. Ongevallen bij ouderen tijdens verplaatsingen buitenshuis. Amsterdam: VeiligheidNL; 2013.Google Scholar
 11. 11.
  Fietsbond. 2015. http://www.fietsersbond.nl/de-fiets/een-fiets-kopen/veilig-fietsen. Geraadpleegd op: 31 oktober 2015.

Copyright information

© Vilans 2016

Authors and Affiliations

 • Gerdien van Bruggen-Kuijt
  • 1
  • 2
  Email author
 • Marcel Olde Rikkert
  • 1
 1. 1.Radboudumcafd. Klinische GeriatrieNijmegenNederland
 2. 2.KamperveenNederland

Personalised recommendations