Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 45, Issue 6, pp 312–320 | Cite as

Retirees’ well-being: the impact of involuntary retirement and bridge employment.

 • E. Dingemans
 • K. Henkens
Article

Samenvatting

Pensionering wordt steeds meer gezien als een proces waarin ouderen ook na (vervroegde) uittreding nog actief kunnen worden op de arbeidsmarkt in zogenoemde doorstartbanen. In het hier gepresenteerde onderzoek is nagegaan wat de consequenties van dit doorstarten zijn voor hoe gepensioneerden hun leven ervaren. De verwachting was dat de invloed van doorstarten op het welbevinden afhangt van de vrijwilligheid van het uittredeproces. Bovendien werden verschillen in welbevinden verwacht voor de verschillende motieven om door te starten na uittreden. De gegevens zijn ontleend aan paneldata voor Nederlandse oudere werknemers. De resultaten van de conditionele veranderingsmodellen laten zien dat een onvrijwillige beëindiging van de carrière samenhangt met een afname in welbevinden ten opzichte van vrijwillig gepensioneerden. Doorstarten blijkt echter dit negatieve effect te kunnen compenseren. De resultaten bevestigen ook dat ouderen die graag door wilden starten na pensioen maar niet succesvol bleken in het vinden van werk, een afname in het welbevinden rapporteerden. Verder blijkt doorstarten om financiële redenen negatief te zijn voor het welbevinden, terwijl mensen die om intrinsieke redenen doorwerken een toename in welbevinden ervaren. De bevindingen van dit onderzoek dragen bij aan de kennis over hoe verschillende pensioentransities het leven na pensioen beïnvloeden. Dit artikel is een inkorting en bewerking van het artikel: Dingemans, E., & Henkens, K. Involuntary retirement, bridge employment, and satisfaction with life: A longitudinal investigation. Journal of Organizational Behavior 2014; 35(4), 575–591. DOI:  10.1002/job.1914.

Keywords

Well-being Older workers Retirement Involuntary retirement Bridge employment 

Het welbevinden van (vervroegd) gepensioneerden: de rol van onvrijwillig uittreden en het doorstarten in betaalde arbeid

Abstract

Retirement is increasingly recognized as a process that can take multiple forms and may contain a continuation in paid work after career exit, referred to as bridge employment. This research investigated the consequences of bridge employment for well-being of older adults during the transition to retirement. Bridge employment was assumed to compensate for the negative impact of involuntary career exit on well-being in later life. Furthermore, well-being was expected to be influenced by the different intentions and motives for taking bridge jobs. We used panel data on Dutch retirees. The results of the conditional change models demonstrate that involuntary retirement was detrimental for well-being, but engagement in a bridge job was found to mitigate this negative shock. In addition, older adults who searched for bridge jobs but were unable to find one reported decreased levels of well-being. Moreover, participation in bridge employment for financial motives was associated with decreases in well-being, whereas post-retirement working based on intrinsic motives was found to enhance the level of well-being. These results contribute to the understanding of the consequences of post-retirement work for late life well-being. This article is adapted from an article originally published in Journal of Organizational Behavior, doi:  10.1002/job.1914.

Trefwoorden

Welbevinden Oudere werknemers Pensionering Onvrijwillig uittreden Doorstartwerk 

Notes

Dankbetuigingen

Dit werk is ondersteund door een beurs van NWO – MaGW Onderzoekstalent [406-11-029] – die is toegekend aan Kène Henkens en Ellen Dingemans.

Supplementary material

12439_2014_99_MOESM1_ESM.doc (36 kb)
ESM 1 (DOC 36 kb)

Literatuur

 1. 1.
  Henkens K, Van Solinge H, Van Dalen HP. Doorwerken over de drempel van het pensioen. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2013.Google Scholar
 2. 2.
  Dingemans E, Henkens K, Van Solinge H. Doorstarten na pensioen: een opkomend fenomeen. Demos. 2013;29(8):1–3.Google Scholar
 3. 3.
  Szinovacz ME, Davey A. Predictors of perceptions of involuntary retirement. The Gerontologist. 2005;45(1):36–47.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Van Solinge H, Henkens K. Adjustment to and satisfaction with retirement: two of a kind? Psychology and aging. 2008;23(2):422–34.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Quine S, Wells Y, De Vaus D, Kendig H. When choice in retirement decisions is missing: qualitative and quantitative findings of impact on well-being. Australasian Journal of Ageing. 2007;26(4):173–9.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Wang M, Zhan Y, Liu S, Shultz KS. Antecedents of bridge employment: a longitudinal investigation. Journal of Applied Psychology. 2008;93(4):818–30.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Lim VKG, Feldman DC. The impact of time structure and time usage on willingness to retire and accept bridge employment. The International Journal of Human Resource Management. 2003;14(7):1178–91.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Atchley RC. Continuity theory, self, and social structure. In: Ryff CD, Marshall VW, editors. Families and retirement Newbury Park, CA: Sage; 1999. p. 145–58.Google Scholar
 9. 9.
  Dendinger VM, Adams GA, Jacobson JD. Reasons for working and their relationship to retirement attitudes, job satisfaction and occupational self-efficacy of bridge employees. International Journal of Aging and Human Development. 2005;61(1):21–35.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  CBS Statline. Van arbeid naar pensioen; personen 55 jaar of ouder. 2012.Google Scholar
 11. 11.
  Henkens K. Een sociologisch perspectief op langer werken. TPEdigitaal. 2011;5(2):36–52.Google Scholar
 12. 12.
  Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment. 1985;49(1):71–4.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Finkel SE. Causal analysis with panel data. Lewis-Beck MS, editor. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc; 1995.Google Scholar
 14. 14.
  Karpinska K, Henkens K, Schippers J. The recruitment of early retirees: a vignette study of the factors that affect managers’ decisions. Ageing and Society. 2011;31(4):570–89.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  UWV. UWV Arbeidsmarktprognose 2012–2013. 2012 juni 2012.Google Scholar
 16. 16.
  Kanfer R, Beier ME, Ackerman PL. Goals and motivation related to work in later adulthood: an organizing framework. European Journal of Work and Organizational Psychology. 2013;22(3):253–64.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© The Society Stichting Vilans 2014

Authors and Affiliations

 1. 1.Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) en Rijksuniversiteit Groningen (RUG)Den HaagNederland
 2. 2.Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) en Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)Den HaagNederland
 3. 3.Universiteit van Amsterdam (UvA)AmsterdamNederland

Personalised recommendations