Advertisement

Samen zorgen voor ouderen

 • Marjolein Broese van Groenou
Redactioneel

De zorg voor kwetsbare ouderen komt voor het grootste deel neer op hun naasten, de partner, de volwassen kinderen, buren en andere betrokkenen. Met de toenemende kosten van de zorg neemt het belang van mantelzorg alleen maar toe. Al sinds 2000 is het beleid van het ministerie van VWS er dan ook op gericht om deze mantelzorg zo goed mogelijk te ondersteunen en te faciliteren en overbelasting te voorkomen. Lange tijd had men hierbij vooral de individuele mantelzorger voor ogen, maar zorgverlening wordt steeds meer een gedeelde ervaring. Uit onderzoek van CBS/SCP blijkt dat het merendeel (65%) van de mantelzorgers de zorg voor de hulpbehoevende samen deelt met andere mantelzorgers, professionele helpers en vrijwilligers.1 Gegeven de toename in het aantal kwetsbare ouderen dat langdurig complexe zorg nodig heeft,2is delen van de zorg met meerdere helpers (informeel en formeel) een belangrijke manier om de zorg voor onze ouderen in de nabije toekomst op te vangen. Dit wordt ook expliciet...

Literatuur

 1. 1.
  De Boer A, Broese van Groenou MI, Timmermans JT (red.). Mantelzorg, een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007. Den Haag: SCP, 2009.Google Scholar
 2. 2.
  Van Campen C (red.). Kwetsbare ouderen. Den Haag: SCP, 2011.Google Scholar
 3. 3.
  VWS. Nota Naast elkaar en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg. Den Haag: Tweede Kamer, 2009Google Scholar
 4. 4.
  Knipscheer CPM. Een stilzwijgende revolutie. Naar een evenwichtige afstemming van informele zorg. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 1996; 27: 138–140.PubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Tolkacheva N, Broese van Groenou MI, De Boer A, Van Tilburg TG. The impact of the informal caregiving network on adult child’s caregiver burden. Ageing and Society, 2011; 31: 34–51.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Tonkens E, Broeke J van den, Hoijtink M. Op zoek naar weerkaatst plezier. Amsterdam: Nicis Instituut, 2008Google Scholar
 7. 7.
  Het Nationaal Programma Ouderenzorg. www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl/.
 8. 8.
  Broese van Groenou MI, Van Tilburg TG. Het zorgpotentieel in de netwerken van ouderen. In A. de Boer (red.), Toekomstverkenning Informele Zorg. Den Haag: SCP, 2007: 45–64.Google Scholar
 9. 9.
 10. 10.
  Visser G. Samenspelscan. Hulpmiddel om verbeterpunten in de organisatie te achterhalen bij verschillende partijen op het terrein van samenspel tussen beroepskrachten en mantelzorgers. Utrecht: Vilans/Expertisecentrum Mantelzorg, 2009.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • Marjolein Broese van Groenou
  • 1
 1. 1.Afdeling SociologieVrije Universiteit AmsterdamAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations