Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 6, pp 34–35 | Cite as

Hoe beleven mensen met dementie de zorg?

Een kleinschalig onderzoek in verpleeghuis Eikenburg
  • Theo HazelhofEmail author
Artikel
  • 4 Downloads

Verpleeghuis Eikenburg is een locatie van het Sint Annaklooster in Eindhoven, waar 24-uurszorg geboden wordt aan bewoners met een indicatie langdurige zorg (waaronder psychogeriatrische problemen). In het kader van het programma Waardigheid en Trots wilde men in Eikenburg onderzoeken hoe mensen met dementie en hun naaste verwanten de zorg beleefden. Dit heeft uiteindelijk een instrument opgeleverd dat nu onderdeel is van de reguliere kwaliteitsbewaking.

Tevredenheid met de zorg van mensen met dementie achterhalen, hoe doe je dat? Om die vraag te beantwoorden formeerden we in Eikenburg een breed samengestelde werkgroep (van manager tot zorgtrajectbegeleidster en van familielid tot psycholoog) die werd begeleid door een medewerker van Waardigheid en Trots. Uiteindelijk kwamen we zo tot een gestructureerde vragenlijst over allerlei kwaliteitsaspecten die we hadden afgeleid van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Deze lijst werd afgenomen tijdens het halfjaarlijkse gesprek van de...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations