Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 1, pp 4–4 | Cite as

Kunst en dementie

  • Frans Hoogeveen
Redactioneel
  • 15 Downloads

Samenvatting

Voor u ligt het eerste nummer van de nieuwe jaargang van Denkbeeld. Een nieuwe jaargang met een nieuw thema voor de coverfoto’s: kunst en dementie. Onze nieuwe fotograaf Sanne Hoogeveen zal voor elk nummer een persoon met dementie portretteren die naar een kunstwerk kijkt.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  • Frans Hoogeveen
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur

Personalised recommendations