Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 1, pp 36–37 | Cite as

Zinvolle activiteiten zijn essentieel voor verpleeghuisbewoners met dementie

  • Dieneke Smit
Hora est
  • 10 Downloads

Samenvatting

Universitaire promoties leveren vaak kennis op die relevant is voor de praktijk. In de serie ‘Hora est’ biedt Denkbeeld onderzoekers gelegenheid hun bevindingen kort uiteen te zetten. En zoals gebruikelijk bij promoties is er ook oppositie. In deze tweede aflevering beschrijft Dieneke Smit de resultaten van haar onderzoek naar het verband tussen activiteiten en welbevinden van bewoners met dementie. Sandra Zwijsen plaatst er kanttekeningen bij.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  • Dieneke Smit
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations