Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 1, pp 5–7 | Cite as

Samen koken met Groen & Grijs

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kleinbeeld
  • 9 Downloads

Samenvatting

Goede voeding en regelmatig eten zijn erg belangrijk voor mensen met dementie maar helaas niet vanzelfsprekend. De bereiding van de maaltijd, de houdbaarheid van ingrediënten… het zijn zaken die thuiswonende mensen met dementie voor problemen kunnen plaatsen.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations