Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 6, pp 36–37 | Cite as

Naar een belevingsgerichte dagstructuur

De compositiebenadering in het verpleeghuis
  • Koen Manders
Article
  • 111 Downloads

Samenvatting

In de verpleeghuiszorg hoor je steeds vaker dat ‘het klokje moet worden losgelaten’. De huidige trend is om bij de invulling van de dag uit te gaan van de individuele wensen van de cliënt. Dat biedt bewoners rust en ruimte die het wonen in een verpleeghuis prettiger kan maken, maar vooral mensen met dementie zijn juist ook gebaat bij duidelijkheid en structuur. Door de dagstructuur los te laten verdwijnt voor hen de herkenbaarheid van de dag; ze weten niet meer wat er gaat gebeuren en daardoor ontstaat vaak meer onrust en/of apathisch gedrag.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Koen Manders
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations