Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 6, pp 28–31 | Cite as

De medewerker op de eerste plaats

Hoe De Wever de omslag maakte van hard werken naar bewust werken
  • Hugo van Waarde
Article
  • 43 Downloads

Samenvatting

In Tilburg pakte zorgorganisatie De Wever de werkdruk aan door prioriteiten te stellen in wat wel en wat niet wordt gedaan en door te investeren in de medewerkers. Die aanpak noemt men: ‘Van Hard werken naar Bewust werken’. Wat is de gedachte erachter en hoe ging de omslag in zijn werk?

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Hugo van Waarde
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations