Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 6, pp 4–4 | Cite as

Zie de mens

  • Hugo van Waarde
Redactioneel
  • 31 Downloads

Samenvatting

Afgelopen week stond ik voor een dilemma. Ik had een afspraak bij een particuliere woonvoorziening voor mensen met dementie en vlak voor ik daar weer vertrok vroeg een van de medewerkers me of ik even tijd had om met een bewoner te praten. Mevrouw was erg somber en wilde niet uit bed komen omdat ze zich bedrogen voelde.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Hugo van Waarde
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations