Advertisement

Denkbeeld

, Volume 23, Issue 5, pp 2–5 | Cite as

‘Vergeetachtigheid ken ik wel, maar dementie?’

DEMENTIE BIJ OUDOUDERE MIGRANTEN (1)
  • Milou N. Willemsen
  • Nienke van Wezel
Article

In de komende nummers besteedt DENKBEELD aandacht aan dementie bij oudere allochtonen. De inhoud van deze vierdelige serie sluit aan bij de voorlichtingsprojecten voor Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en Chinese ouderen die Alzheimer Nederland in een aantal provincies uitvoert. In dit eerste artikel: de culturele beleving van dementie en het beeld dat er in migrantengemeenschappen van de ziekte bestaat.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Milou N. Willemsen
    • 1
  • Nienke van Wezel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations