Advertisement

Bijblijven

, Volume 35, Issue 2, pp 5–7 | Cite as

Topcare verpleeghuizen

  • Betty Meyboom-de JongEmail author
Artikel
  • 3 Downloads

Hoewel ouderen en mensen met (zeldzame) chronische invaliderende ziekten steeds langer thuis wonen en onder de verantwoordelijkheid van de huisarts vallen, wordt soms de grens bereikt en kan de patiënt niet langer thuis wonen omdat deze door de invaliderende aandoening thuis niet meer behandeld en begeleid kan worden of omdat de mantelzorg overbelast raakt.1 Verhuizing naar een verpleeghuis is dan onontkoombaar. Daar zien patiënten en hun naasten vaak tegen op. Sinds de IGZ in 2016 een zwarte lijst publiceerde over wat er in verpleeghuizen mis was en sinds het manifest van Gaemers en Borst is er meer geld beschikbaar gekomen voor geschoold personeel in verpleeghuizen en er is een kwaliteitskader ontwikkeld.2-4

In 2008 hebben zes zorginstellingen met een verpleeghuis het initiatief Topcare gestart voor mensen met de ziekte van Huntington, Korsakov, gerontopsychatrische dubbelproblematiek en voor geriatrische revalidatiezorg. Daar is recent een instelling voor patiënten met dementie...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations