Advertisement

Bijblijven

, Volume 35, Issue 2, pp 66–71 | Cite as

Langer thuis blijven wonen door het aanleren van vaardigheden middels Foutloos Leren

  • Erik OudmanEmail author
Artikel
  • 2 Downloads

Inleiding

De Nederlandse bevolking vergrijst de komende 20 jaar in toenemende mate. Op dit moment zijn er 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar en in 2040 zal dit aantal ongeveer verdubbeld zijn. Omdat de beroepsbevolking steeds kleiner zal worden ten opzichte van het aantal gepensioneerde ouderen, stimuleert de overheid het langer thuis wonen van hulpbehoevende ouderen om zo de zorglast als samenleving te kunnen dragen. Deze toename aan zorgverlening in de thuissituatie zorgt ook voor een forse toename aan werkzaamheden voor de huisarts. Nu al wordt veel begeleiding en behandeling geboden in de thuissituatie, maar gerichte interventies op het opnieuw aanleren van vaardigheden worden nog niet standaard aangeboden. In dit artikel staat het ontwikkelen van alledaagse vaardigheden middels Foutloos Leren centraal. Foutloos Leren is een behandelmethode om functies in te slijten.

Wat is Foutloos Leren?

Foutloos Leren is een hoog-gestructureerde behandeltechniek die het vermogen tot leren bij...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations