Advertisement

Bijblijven

, Volume 35, Issue 2, pp 57–65 | Cite as

Gerontopsychiatrie: '…zij die bijzondere zorg behoeven'

  • Annie KlinkEmail author
  • Laura van Nunspeet
Artikel
  • 1 Downloads

Samenvatting

We geven een beeld hoe gerontopsychiatrische patiënten worden gediagnosticeerd en behandeld middels multidisciplinair en methodische samenwerking. De medewerkers in ons verpleeghuis zijn gespecialiseerd in het werken met patiënten met probleemgedrag. Via consultaties kunnen we huisartsen ondersteunen bij oudere patiënten met probleemgedrag in de eerste lijn. Gedrag wordt door vele factoren bepaald, onder andere door een lichamelijke aandoening. Als voorbeeld wordt een patiënt met M. Parkinson beschreven.

Inleiding

Nieuw Toutenburg is in de zestiger jaren speciaal gebouwd voor psychogeriatrische patiënten, maar er is altijd oog geweest voor '…zij die bijzondere zorg behoeven'. Er was een centrale opnamecoördinatie in de provincie die aselect patiënten kon laten opnemen in het verpleeghuis. Patiënten met psychiatrische aandoeningen werden op verschillende afdelingen opgenomen, deels wel geclusterd. Als exclusiecriteria worden gehanteerd: verhoogd suïciderisico en/of agressie...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations