Bijblijven

, Volume 29, Issue 3, pp 59–64

Late effecten van adjuvante behandeling voor een mammacarcinoom: survivorship care

  • J.A. Gietema
Artikelen

Samenvatting

Veel nadelige effecten van behandelingen van borstkanker treden pas laat op. Voorbeelden hiervan zijn cardiotoxiciteit, ontwikkeling van het metabool syndroom, en osteoporose. Deze late effecten worden mogelijk gunstig beïnvloed of voorkomen, mits tijdig opgespoord. Patiënt en huisarts dienen deelgenoot te worden van de zorg voor deze potentiële late toxiciteit. Dit kan door het ontwikkelen van een duidelijk nazorgplan voor elke overlever, waarin patiënt, huisarts en oncoloog ieder een eigen rol hebben, zogeheten shared care. De huisarts is een belangrijke en logische speler in dit geheel, gezien zijn generalistische achtergrond en zijn kennis van multimorbiditeit. Bij de uitvoering van survivorship care plannen is het van belang een gezonde levensstijl te promoten en te ondersteunen door onder andere patient empowerment. Dit geheel kan bijdragen aan de verwezenlijking van healthy cancer survivorship.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • J.A. Gietema
    • 1
  1. 1.afdeling Medische oncologieUMC GroningenGroningenThe Netherlands

Personalised recommendations