ERA Forum

, Volume 13, Issue 2, pp 185–197 | Cite as

State liability for violation of European Union law—a Polish perspective

Open Access
Article
 • 661 Downloads

Abstract

State liability for damage incurred as result of violation of European Union law is by now a well-established principle of European Union law. It is a principle still encapsulated in case law, the member states having chosen not to incorporate it into the primary law of the European Union. The principle has influenced national rules on the liability for damages and the case-law of national courts. This article aims to provide an overview of such influence on the Polish law concerning state liability. This process is visible in Polish law. However as will be indicated, the influence has been insufficient to guarantee either compliance of Polish legislation with European Union law or compliance with the principle of the effectiveness of Union law. This also relates to the case-law of Polish courts, as surprisingly, the European Union principle of liability for damages has enabled the courts to limit and restrict the interpretation of Polish law provisions. Yet so far there has been no case-law enabling the principle to be used to support the approach of Polish law under which the adoption of rules of liability favorable to the aggrieved party is enabled.

Keywords

State liability Compensation for damages Polish law Civil Code Code of Civil Procedure 

References

 1. 1.
  Bagińska, E.: Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji. In: Hauser, R., Niewiadomski Wróbel, Z.A. (eds.) System Prawa Administracyjnego, vol. 12. C.H. Beck, Warszawa (2010) Google Scholar
 2. 2.
  Bagińska, E.: Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez wydanie niezgodnego z prawem orzeczenia sądu. Transform. Prawa Prywat. 3 (2011). ISSN 1641–1609 Google Scholar
 3. 3.
  Górka, M.: Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za naruszenie prawa wspólnotowego, Prz. Prawa Eur. 1(2) (1997) Google Scholar
 4. 4.
  Kakouris, C.N.: Do the member states possess judicial procedural ‘Autonomy’? Common Mkt. L. Rev. 34 (1997) Google Scholar
 5. 5.
  Pajor, T.: Odpowiedzialność państwa członkowskiego Unii Europejskiej za szkodę wyrządzoną jednostce wskutek naruszenia prawa wspólnotowego. In: Studia z Prawa Prywatnego. Łódź (1997). Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej Google Scholar
 6. 6.
  Półtorak, N.: Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia prawa unijnego przez państwa członkowskie. In: Stosowanie Prawa Unii Europejskiej przez Sądy. Vol. I, 2nd edn. Warszawa (2010) Google Scholar
 7. 7.
  Półtorak, N.: Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-224/01, Gerhard Köbler p. Austria, Kwart. Prawa Publicznego 4 (2003) Google Scholar
 8. 8.
  Półtorak, N.: Ochrona Uprawnień Wynikających z Prawa Unii Europejskiej w Postępowaniach Krajowych. Warszawa (2010) Google Scholar
 9. 9.
  Półtorak, N.: Odpowiedzialność Odszkodowawcza Państwa w Prawie Wspólnot Europejskich. Kraków (2002) Google Scholar
 10. 10.
  Póltorak, N.: Odpowiedzialność skarbu państwa z tytułu naruszenia prawa unii Europejskiej—czy polskie prawo i orzecznictwo respektują wymogi prawa unijneg? Transform. Prawa Prywat. 3(2011) Google Scholar
 11. 11.
  Sadowski, W.: Granice odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich za orzeczenia sądów—glosa do wyroku ETS z 13.6.2006 r. w sprawie C-173/03, Traghetti del Mediterraneo. Eur. Prz. Sa̧ndowy 11 (2006) Google Scholar
 12. 12.
  Sanetra, W.: In: W kwestii odpowiedzialności za wyrządzenie szkody przez wydanie orzeczenia niezgodnego z prawem wspólnotowym. Eur. Prz. Sa̧ndowy 3 (2006) Google Scholar
 13. 13.
  Sanetra, W.: W kwestii odpowiedzialności za wyrządzenie szkody przez wydanie orzeczenia niezgodnego z prawem wspólnotowym. Eur. Prz. Sa̧ndowy 3 (2006) Google Scholar
 14. 14.
  Sanetra, W.: Za jakie naruszenia prawa wspólnotowego przez sąd najwyższego szczebla należy się odszkodowanie: uwagi na marginesie wyroku ETS w sprawie Traghetti. Eur. Prz. Sa̧ndowy (2006) Google Scholar
 15. 15.
  Tokarzewska, J.: Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich: Unii Europejskiej wobec podmiotów prywatnych. Państ. Prawo 12 (1998) Google Scholar
 16. 16.
  Van Gerven, W.: Of rights, remedies and procedures. Common Mkt. L. Rev. 37 (2000) Google Scholar
 17. 17.
  Zatorska, J.: Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za działania władzy sądowniczej na przykładzie Polski i Francji. Eur. Prz. Sa̧ndowy 7 (2008) Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2012

Authors and Affiliations

 1. 1.Chair of European Union LawJagiellonian UniversityKrakówPoland

Personalised recommendations