Advertisement

The innovation potential of the enterprise in the context of the economy and the business model

 • Izabela Krawczyk-Sokolowska
 • Agata PierscieniakEmail author
 • Wieslawa Caputa
Original Paper
 • 13 Downloads

Abstract

The objective of the paper is to identify the factors of innovative potential in Polish enterprises that are key from a perspective of enterprise’s innovativeness (micro scale) and their impact on the economy (macro scale). Based on original methodology of research, 36 factors of innovative potential of Polish enterprises were identified. Next, they were aggregated according to micro criteria, taking the order of organization proposed by H.J. Leavitt as well as macro criteria, which included the analysis of the factors of innovative potential of enterprises in a context of innovation subsystems of the economy. The analysis also takes into account business models in micro and macro scale. The conclusions formulated are a qualitative diagnosis of the activities of Polish enterprises in terms of innovation development and implementation, and also the economy was assessed regarding innovative potential in a macro scale.

Keywords

Innovative potential Business model Innovation Enterprise Poland Factors H.J. Leavitt model 

JEL Classification

O310 

Notes

References

 1. Ablaev IM (2015) Innovation potential of the economy of the region, the system of indicators. Mediter J Soc Sci 6(1 S3):309–312Google Scholar
 2. Bachnik K (2018) Źródła kreatywności organizacyjnej-Wyniki badań empirycznych. In: Lipińska A, Klimas P (eds) Kierunki badań innowacyjności. Seria: Biznes i Zarządzanie. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, pp 111–123Google Scholar
 3. Borkowska S (2010) HRM a postawy pracowników wobec innowacyjności. Master Bus Adm 2(103):54–71Google Scholar
 4. Bouncken R. B, Kraus S, Roig-Tierno N (2019) Knowledge- and innovation-based business models for future growth: digitalized business models and portfolio considerations. Rev Manag Sci (in print).  https://doi.org/10.1007/s11846-019-00366-z
 5. Carayannis EG, Grigoroudis E, Sindakis S, Walter C (2014) Business model innovation as antecedent of sustainable enterprise excellence and resilience. J Knowl Econ 5(3):440–463CrossRefGoogle Scholar
 6. Chesbrough H, Rosenbloom RS (2002) The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies. Ind Corp Change 11(3):529–555CrossRefGoogle Scholar
 7. Cherkesova EY, Breusova EA, Savchishkina EP, Demidova NE (2016) Competitiveness of the human capital as strategic resource of innovational economy functioning. J Adv Res Law Econ 7(21):1662–1667Google Scholar
 8. Christensen CM, Raynor ME (2008) Innowacje. Napęd wzrostu. Harvard Business School Publishing Corporation, EMKA, WarszawaGoogle Scholar
 9. Chrzanowski M (2014) Stopień zaufania kontrahentów i partnerów biznesowych a poziom innowacyjności. Raport. SGH, WarszawaGoogle Scholar
 10. Cohen WM, Lewinthal DA (1990) Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. Adm Sci Q 35(1):35–128CrossRefGoogle Scholar
 11. Cooke P (2002) Regional innovation systems: general findings and some new evidence from biotechnology clusters. J Technol Transf 27(1):133–145CrossRefGoogle Scholar
 12. Coombs JE, Sadrieh F, Annavarjula M (2009) Two decades of international entrepreneurship research: what have we learned-where do we go from here? Int J Entrepreneurship 13(1):23–64Google Scholar
 13. Crossy BC, t Hart P, Torfing J (2017) Public value creation through collaborative innovation. Public Management Review 19(5):655–669CrossRefGoogle Scholar
 14. Czernek K, Czakon W (2016) Trust-building processes in tourist coopetition: the case of a Polish region. Tour Manag 52:380–394CrossRefGoogle Scholar
 15. Daft RL (2001) Organization theory and design, 7th edn. South-Western College Publishing, USA, p p118Google Scholar
 16. Danneels E (2002) The dynamics of product innovation and firm competences. Strateg Manag J 23(12):1095–1121CrossRefGoogle Scholar
 17. De Massis A, Frattini F, Kotlar J, Petruzzelli AM, Wright M (2016) Innovation through tradition: lessons from innovative family businesses and directions for future research. Acad Manag Perspect 30(1):93–116CrossRefGoogle Scholar
 18. Dijkman RM, Sprenkels B, Peeters T, Janssen A (2015) Business models for the Internet of Things. Int J Inf Manage 35(6):672–678CrossRefGoogle Scholar
 19. Donate MJ, Peña I, Sanchez de Pablo JD (2016) HRM practices for human and social capital development: effects on innovation capabilities. The International Journal of Human Resource Management 27(9):928–953CrossRefGoogle Scholar
 20. Drozdowski R, Zakrzewska A, Puchalska K, Morchat M, Mroczkowska D (2010) Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki. Raport, PARP, WarszawaGoogle Scholar
 21. Eshuis R, Van Gorp P (2016) Synthesizing data-centric models from business process models. Computing 98(4):345–373CrossRefGoogle Scholar
 22. Ferreira JM, Fernandes C, Kraus S (2019) Entrepreneurship research: mapping intellectual structures and research trends. RMS 13(1):181–205CrossRefGoogle Scholar
 23. Fielt E (2013) Conceptualising business models: definitions, frameworks and classifications. Journal of Business Models 1(1):85–105Google Scholar
 24. Gadomska K (2011) Budowanie kultury innowacyjności w świetle badań empirycznych. Współczesne Zarządzanie 1:124-131. https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/zadania-ncn?language=en Accessed 19 January 2019
 25. Joyce A, Paquin RL (2016) The triple layered business model canvas: a tool to design more sustainable business models. J Clean Prod 135:1474–1486CrossRefGoogle Scholar
 26. Kaczmarska B (2013) Ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw na podstawie zasobów internetowych. In: Knosali R (ed) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, pp 112–122Google Scholar
 27. Kamińska A (2016) Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych. Nauki o Zarządzaniu 1:77–90Google Scholar
 28. Kozioł L, Wojtowicz A, Pyrek R (2014) Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 1:113–122Google Scholar
 29. Krawczyk-Sokołowska I (2012) Innowacyjność przedsiębiorstw i jej regionalne uwarunkowania. Politechnika Częstochowska. Seria Monografie 251 CzęstochowaGoogle Scholar
 30. Langley A (1999) Strategies for theorizing from process data. Acad Manag Rev 24(4):691–710CrossRefGoogle Scholar
 31. Leavitt HJ (1965) Applied organizational change in industry. Structural, technical and humanistic approaches. In: March S.G, Rand McNall (eds) Handbook of Organization, Raund McNally and Co,ChicagoGoogle Scholar
 32. Lepak DP, Snell SA (1999) The human resource architecture: toward a theory of human capital allocation and development. Acad Manag Rev 24(1):31–48CrossRefGoogle Scholar
 33. Lewicka D (2016) System HRM i zaufanie wewnątrzorganizacyjne jako czynniki generujące pozytywne postawy i zachowania pracowników sektora publicznego. Stud Oeconomica Posnaniensia 4(8):70–84CrossRefGoogle Scholar
 34. Lewicka D, Krot K (2014) Zaufanie organizacyjne jako czynniki kreujący proinnowacyjny klimat w organizacji. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 4(305):47–57Google Scholar
 35. Malik K, Jasińska-Biliczak A (2018) Innovations and other processes as identifiers of contemporary trends in the sustainable development of SMEs: the case of emerging regional economies. Sustainability 10:1361.  https://doi.org/10.3390/su10051361 CrossRefGoogle Scholar
 36. Minzberg H (1983) Structure in Fives: Design Effective organizations. Prentice Hall, New YorkGoogle Scholar
 37. Morris M, Schindehutte M, Allen J (2005) The entrepreneur’s business model: toward a unified perspective. J Bus Res 58(6):726–735CrossRefGoogle Scholar
 38. Nepelski D, Piroli G (2018) Organizational diversity and innovation potential of EU-funded research projects. The Journal of Technology Transfer 43(3):615–639CrossRefGoogle Scholar
 39. Nonaka I, Kodama M, Hirose A, Kohlbacher F (2014) Dynamic fractal organizations for promoting knowledge-based transformation–A new paradigm for organizational theory. Eur Manag J 32(1):137–146CrossRefGoogle Scholar
 40. Obeidat BY, Al-Suradi MM, Masa’deh RE, Tarhini A (2016) The impact of knowledge management on innovation: an empirical study on Jordanian consultancy firms. Management Research Review 39(10):1214–1238CrossRefGoogle Scholar
 41. Osterwalder A, Pigneur Y (2010) Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Wiley, New YorkGoogle Scholar
 42. Peters T, Waterman RH (1982) In search of excellence. Harper and Rowe, New York, NYGoogle Scholar
 43. Piening EP, Salge TO (2015) Understanding the antecedents, contingencies, and performance implications of process innovation: a dynamic capabilities perspective. J Prod Innov Manag 32(1):80–97CrossRefGoogle Scholar
 44. Pierscieniak A (2015) Potencjał organizacji do współpracy zewnętrznej-ujęcie teoretyczne i metodyka pomiaru. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania 18: 38Google Scholar
 45. Raport KPMG (2014) Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce https://kpmglegal.pl/wp-content/uploads/2014/07/Dojrzalosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-Polsce-KPMG-2014.pdf. Access 3.02.2019
 46. Raport NBP (2016) Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy. Warszawa 135–157Google Scholar
 47. Raport PARP (2017) O stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa p44Google Scholar
 48. Romanowska M (2015) Innowacyjne przedsiębiorstwo w nieinnowacyjnej gospodarce. Przegląd Organizacji 8:4–8Google Scholar
 49. Romanowska M (2016) Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji 2:29–35Google Scholar
 50. Savino T, Messeni Petruzzelli A, Albino V (2017) Search and recombination process to innovate: a review of the empirical evidence and a research agenda. Int J Manag Rev 19(1):54–75CrossRefGoogle Scholar
 51. Sheehan M, Garavan TN, Carbery R (2014) Innovation and human resource development (HRD). Eur J Train Dev 38(1/2):2–14CrossRefGoogle Scholar
 52. Smart Growth Operational Programme 2014-2020, p4 https://www.poir.gov.pl/media/10293/EN_POIR_zatwierdzony_przez_KE_012015.pdf. Accessed 19 January 2019
 53. Sopińska A, Mierzejewska W (2017) Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. Podejście zasobowe. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa pp 41–47Google Scholar
 54. Stern S, Porter M. E, Furman J.L (2000) The Determinants of National Innovative Capacity. Working Paper. No 7876, National Bureau of Economic Research, Cambridge pp 1–10Google Scholar
 55. Szelągowska- Rudzka K (2016) Czynniki wpływające na partycypację bezpośrednią pracowników- przegląd literatury. Przegląd Organizacji 12:48–55Google Scholar
 56. Szymański G, Stanisławski R (2017) Rola open-innovation jako źródło pozyskiwania informacji i wiedzy na współczesnym rynku. Handel Wewnętrzny 6(371):331–343Google Scholar
 57. Thompson JD (1967) Organizations in Action: Social Science Bases in Administrative Theory. McGraw-Hill, USA, New YorkGoogle Scholar
 58. Tranfield D, Denyer D, Smart P (2003) Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. Br J Manag 14(3):207–222CrossRefGoogle Scholar
 59. Un CA, Asakawa K (2015) Types of R&D collaborations and process innovation: the benefit of collaborating upstream in the knowledge chain. J Prod Innov Manag 32(1):138–153CrossRefGoogle Scholar
 60. Van Cauwenberghe E, Maes L, Spittaels H, van Lenthe FJ, Brug J, Oppert JM, De Bourdeaudhuij I (2010) Effectiveness of school-based interventions in Europe to promote healthy nutrition in children and adolescents: systematic review of published and ‘grey’literature. Br J Nutr 103(06):781–797CrossRefGoogle Scholar
 61. Wojnicka-Sycz E, Sycz P (2016) Public innovation policy and other determinants of innovativeness in Poland. Innovation Journal 21(3):1–23Google Scholar
 62. Wyżnikiewicz B (2013) Polskie MSP na drodze ku nowoczesności. Instytut Badań nad Gospodarką, Warszawa pp 64–75Google Scholar
 63. Zakrzewska-Bielawska A (2011) Ocena innowacyjności MSP sektora ICT. In: Zakrzewska- Bielawska A (ed) Wyzwania rozwojowe MSP. Innowacje, technologie, kryzys. Difin, Warszawa pp 37-51Google Scholar
 64. Zanello G, Fu X, Mohnen P, Ventresca M (2016) The creation and diffusion of innovation in developing countries: a systematic literature review. J Econ Surv 30(5):884–912CrossRefGoogle Scholar
 65. Zastempowski M (2014) Potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. Organizacja i Kierowanie 1A:159–183Google Scholar
 66. Żołnierski A (2005) Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw. PARP, Warszawa pp5-6Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Department Finance, Banking and Accounting, Faculty of ManagementUniversity of TechnologyCzęstochowaPoland
 2. 2.Faculty of Law and Social ScienceJan Kochanowski UniversityKielcePoland
 3. 3.Scientific Institute of Finance and AccountingWSB UniversityPoznanPoland

Personalised recommendations