WIRTSCHAFTSINFORMATIK

, Volume 51, Issue 6, pp 535–542 | Cite as

Patterns in der Wirtschaftsinformatik

  • Robert Winter
  • Jan vom Brocke, Peter Fettke, Peter Loos, Stefan Junginger, Christoph Moser, Wolfgang Keller, Florian Matthes, Alexander Ernst
WI - Meinung/Dialog
  • 679 Downloads

Copyright information

© Gabler Verlag 2009

Authors and Affiliations

  • Robert Winter
    • 1
  • Jan vom Brocke, Peter Fettke, Peter Loos, Stefan Junginger, Christoph Moser, Wolfgang Keller, Florian Matthes, Alexander Ernst
  1. 1.Institut für WirtschaftsinformatikUniversität St. GallenSt. GallenSchweiz

Personalised recommendations