Advertisement

The Urban Review

, Volume 49, Issue 3, pp 498–509 | Cite as

Blue or Red? Why Do Categories Attract?

 • Dana Moree
 • Tereza Vávrová
 • Alena Felcmanová
Article

Abstract

A group of Roma and non-Roma participants worked on the topic of ethnicity and its influence on individuals’ lives, using the Theatre of the Oppressed method. The group process was analyzed by means of ethnographic research and was perceived by the researchers as a process of formulating the research question. Interaction between the audience and the actors was recorded and analyzed using qualitative methods and was perceived as answering this research question. The article presents a debate about the influence of ethnicity on individuals’ lives and how the difficulties it causes in society can be overcome.

Keywords

Roma Ethnicity Theatre of the Oppressed 

References

 1. Anthias, F. (2011). Intersections and translocations: New paradigms for thinking about cultural diversity and social identities. European Educational Research Journal, 10, 204–216.CrossRefGoogle Scholar
 2. Barša, P. (1999). Politická teorie multikulturalismu [Political theory of multiculturalism]. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury.Google Scholar
 3. Boal, A. (1979). The Theatre of the Oppressed. New York: Urizen Books. Republished by Rutledge Press in New York/London in 1982.Google Scholar
 4. Boal, A. (1992). Games for actors and non-actors. New York: Routledge Press.Google Scholar
 5. Boal, A. (1995). The rainbow of desire. London: Routledge.Google Scholar
 6. Charta 77 (1978). Informace o Chartě 77, roč. 1, č. 15, s. 1–9. Samizdat.Google Scholar
 7. Douglasová, M. (2014). Čistota a nebezpečí. Analýza konceptu znečistění a tabu. [Purity and Danger: An analysis of concepts of pollutions and taboo]. Praha: Malvern.Google Scholar
 8. Eriksen, T. H. (2001). Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál.Google Scholar
 9. European Court of Human Rights in Strasburg (2007). Věc D.H. a ostatní proti České republice [Case D.H. and others against the Czech Republic]. Strasbourg. Google Scholar
 10. GAC spol. s.r.o. and Nova škola. (2007). Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti [Analysis of sociálky excluded Roma localities and communities and absorb kapacity of entities working in this field]. Pratur: Ministry of Social Affairs.Google Scholar
 11. Girard, R. (1989). Scapegoat.Google Scholar
 12. Gobbo, F. (2011). Racism, race, and ethnographic research in multicultural Italy. Ethnography and Education, 6, 9–27.CrossRefGoogle Scholar
 13. Hammer, M. R., Bennett, M. J., & Wiseman, R. (2003). Measuring intercultural sensitivity: The intercultural development inventory. International Journal of Intercultural Relations, 27, 421–443.CrossRefGoogle Scholar
 14. Hofstede, G. (2002). Allemaal andersdenkenden. Amsterdam: Uitgeverij Contact.Google Scholar
 15. Keeler, R. L. (2007). Analysis of logic categories of people in U.S. HIV/AIDS policy. Administration & Society, 39(5), 612–629.CrossRefGoogle Scholar
 16. Ministry of Education of the Czech Republic (2009). Vzdělávání Romů dva roky po štrasburském rozsudku [Roma education two years after Strasburg verdict]. Prague. http://www.msmt.cz/pro-novinare/vzdelavani-romu-dva-roky-po-strasburskem-rozsudku. [7.2.2010].
 17. Moree, D. (2013). Inkluze jako lakmusový papírek českého vzdělávacího systému. Fórum Sociální Politiky, 1, 16–20.Google Scholar
 18. Moree, D. (2015). Základy interkulturního soužití. [Introduction to intercultural co-existence]. Prague: Portál.Google Scholar
 19. Nikolai, T. (2010). Štrasburské brýle nebo profesní slepota? [Strassbourg glasses of professional blindness?]. http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tenaruv-blog.php?itemid=8927. [4.3. 2010].
 20. Samovar, L. A., Porter, R. E., McDaniel, E. R., & Roy, C. S. (2013). Communication between cultures. Wadsworth: Cengage Learning.Google Scholar
 21. Svoboda, Z., et al. (2009). Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. [Analysis of individual approach of teachers to students with special educational needs] Praha: Člověk v tísni.Google Scholar
 22. Trompenaars, F. (1989). Riding the waves of culture. Fairfield.Google Scholar
 23. Úřad vlády ČR; Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. (2015). Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2014.Google Scholar
 24. Yanov, D., & van der Hart, M. (2013). People out of place: allochthony and autochthony in the Netherlands’ Identity discourse—Metaphors and categories in action. Journal of International Relations and Development, 16, 227–261.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2017

Authors and Affiliations

 • Dana Moree
  • 1
 • Tereza Vávrová
  • 1
 • Alena Felcmanová
  • 1
 1. 1.Faculty of HumanitiesCharles University of PraguePragueCzech Republic

Personalised recommendations