Around the nation’s mystic core: interactions between political concepts and the literary imagination in the works of Stanisław Brzozowski

Article

Abstract

The essay examines Stanisław Brzozowski’s ideas on mutual interactions between the sphere of culture and the realm of the political. It shows how Brzozowski made use of literary texts in order to elucidate social and political processes. In doing so, he insisted on a specific form of knowledge accessible through texts of literature and literary criticism, which are not limited by the mere “logic of notions.” Following Vico and Sorel Brzozowski detected an “irrational core” at the bases of human collectivities such as above all modern nations, and it is through literature that this core can be revealed. Brzozowski’s understanding of political ideas and concepts is informed—to a decisive degree—by the literary imagination. This can be shown by a semantic and rhetorical analysis of some of his later writings.

Keywords

Brzozowski Legend of Modern Poland Voices in the Night The political Literary imagination Critical discourse 

References

 1. Brzozowski, S. (1907). Współczesna krytyka literacka w Polsce. Stanisławów: A. Staudacher i Spółka.Google Scholar
 2. Brzozowski, S. (1970). Listy. Opracował, przedmową, komentarzem i aneksami opatrzył M. Sroka. 2 vols. Kraków: Wydawnictwo Literackie.Google Scholar
 3. Brzozowski, S. (1990a). Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej. Wstępem poprzedził A. Walicki. Kraków: Wydawnictwo Literackie.Google Scholar
 4. Brzozowski, S. (1990b). Eseje i studia o literaturze. Wybór, wstęp i opracowanie Henryk Markiewicz, Vol. 1, Wrocław: Ossolineum.Google Scholar
 5. Brzozowski, S. (1997). Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Vol. I. Kraków: Wydawnictwo Literackie.Google Scholar
 6. Brzozowski, S. (2007). Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.Google Scholar
 7. Głowiński, M. (1991). Wielka parataksa. O budowie dyskursu w „Legendzie Młodej Polski” Stanisława Brzozowskiego. Pamiętnik Literacki, 82(4), 43–70.Google Scholar
 8. Irzykowski, K. (1913). Czyn i słowo. Glossy sceptyka. Lwów/Warszawa: Księgarnia Polska B. Połonieckiego.Google Scholar
 9. Nycz, R. (2002). Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław: Fundacja na rzecz nauki polskiej.Google Scholar
 10. Sorel, G. (1990). Réflexions sur la violence. Préf. de J. Julliard, éd. établi par M. Prat. Paris: Seuil.Google Scholar
 11. Vico, G. (1948). The New Science. Translated from the third edition (1744) by Th. G. Bergin and M. H. Fisch. Ithaca: Cornell UP.Google Scholar
 12. Walicki, A. (1989). Stanisław Brzozowski and the Polish Beginnings of ‘Western Marxism’. Oxford: Clarendon Press.Google Scholar
 13. Walicki, A. (2011). Stanisław Brzozowski–drogi myśli. Kraków: Universitas.Google Scholar
 14. Wyka, M. (1984). O niektórych terminach krytycznych „Legendy Młodej Polski”. In Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi. Pod red. T. Weissa. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 235–250.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V. 2011

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Languages and Literatures, Slavic StudiesUniversity of FribourgGranges-PaccotSwitzerland

Personalised recommendations