Advertisement

Social Indicators Research

, Volume 116, Issue 3, pp 793–808 | Cite as

An Analysis of the Levels of Job Satisfaction and Life Satisfaction of the Academic Staff

 • Zeynep FilizEmail author
Article

Abstract

Job satisfaction is generally related with life satisfaction and can directly affect social, physical and mental health of individuals. This study was investigated to determine whether the levels of job satisfaction and life satisfaction of academicians have significantly differentiated under demographic variables and to enlighten the correlation among them. The samples of the study involve 186 academic personnel who work in the Faculty of Science and Art (122) and in the Faculty of Engineering and Architecture (64) in Eskisehir Osmangazi University. While analysing the data, t test, analysis of variance and regression analysis were used for SPSS 10.0. There was significant difference between job and life satisfaction levels of the academicians depending on the variables like the faculties that academic personnel working at, their titles, educational backgrounds, marital statuses, periods of duty, ages and genders. The results and their implications have been discussed.

Keywords

Job satisfaction Life satisfaction Academic staff Satisfaction University 

References

 1. Adams, J. S. (1963). Towards an understanding of inequity. Journal of Applied Psychology, 67, 420–430.Google Scholar
 2. Angı, A. (2002). A comprehensive study concerning the job satisfaction of the instructors associated with students’ evaluation (Doktora Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü: Marmara Üniversitesi.Google Scholar
 3. Ardıç, K., & Baş, T. (2001). Kamu ve vakıf üniversitelerindeki akademik personelin iş tatmin düzeylerinin karşılaştırılması. www.paribus.tr.googlepages.com/ardic5.doc1-30. Accessed 11 Jan 2011.
 4. Aşan, Ö., & Erenler, E. (2008). İş tatmini ve yaşam tatmini ilişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 203–216.Google Scholar
 5. Aslan, H. (2006). Çalışanların iş doyumu düzeylerine göre depresyon, benlik saygısı ve denetim odağı algısı değişkenlerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara Üniversitesi.Google Scholar
 6. Avşaroğlu, S., Deniz, M. E., & Kahraman, A. (2005). Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 115–129.Google Scholar
 7. Aydoğdu, S. (2009). An empirical study of the relationship between job satisfaction, organizational commitment and turnover intention (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yeditepe Üniversitesi.Google Scholar
 8. Balcı, A. (1985). Eğitim yöneticisinin iş doyumu (Doktora Tezi). Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara Üniversitesi.Google Scholar
 9. Bardavit, M. (2007). Kişilik yapılarının-stresi değerlendirme, stresle başa çıkma yaklaşımları, algılanan stres ve iş doyumu üzerinde olan etkisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul Üniversitesi.Google Scholar
 10. Başaran, İ. E. (1991). Örgütsel davranış. Ankara: Kadıoğlu Matbaası, Gül Yayınevi.Google Scholar
 11. Baytok Karaca, S. (2001). İş tatmininin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ve bir uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü: Pamukkale Üniversitesi.Google Scholar
 12. Bostancıoğlu, S. (2008). The effect of working values on the relationship between job satisfaction and turnover intention (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü: Marmara Üniversitesi.Google Scholar
 13. Cimete, G. (1996). Akdeniz Üniversitesi hastanesinde çalışan hemşirelerin doyumlarının incelenmesi. Türk Hemşireler Dergisi, 46(4), 17–20.Google Scholar
 14. Dağdeviren Gözen, E. (2007). İş tatmini ve örgütsel bağlılık sigorta şirketleri üzerinde bir uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü: Atılım Üniversitesi.Google Scholar
 15. Demir, N. (2007). Satış ve pazarlama elemanlarının iş tatmini ve örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Öneri Dergisi, 7(28), 167–175.Google Scholar
 16. Demirel, R. (1989). Yaş, cinsiyet ve mesleki deneyimin üniversite kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin iş tatminine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü: Hacettepe Üniversitesi.Google Scholar
 17. Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and proposal for a national index. The American Psychologist, 55, 34–43.CrossRefGoogle Scholar
 18. Diener, E., & Diener, M. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 653–663.CrossRefGoogle Scholar
 19. Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71–75.CrossRefGoogle Scholar
 20. Dilsiz, B. (2006). Konya ilindeki ortaöğretim okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerinin bölgelere göre değerlendirilmesinin çok değişkenli istatistiksel analizi (Yüksek Lisans Tezi). Fen Bilimleri Enstitüsü: Selçuk Üniversitesi.Google Scholar
 21. Dorsan, H. (2007). Akademik personelin iş doyum düzeylerinin incelenmesi (Kıbrıs–Yakın Doğu Üniversitesi örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü: Gaziantep Üniversitesi.Google Scholar
 22. Erdoğan, İ. (1991). İşletmelerde davranış. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yayın No:135, İşletme Fakültesi Yayını.Google Scholar
 23. Ergin, C. (1997). Bir iş doyumu ölçümü olarak “İş betimlemesi ölçeği”: Uyarlama, geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 12(39), 25–26.Google Scholar
 24. Erigüç-Kaygın, G. (1994). Hastanelerde personelin işle ilgili tutumları, personel devri, Ankara ili örneği (Doktora Tezi). Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Hacettepe Üniversitesi.Google Scholar
 25. Gilmer, B. V. H. (1971). Industrial and organizational psychology. New York: Mc Graw-Hill Book Company.Google Scholar
 26. Gouveia, V. V., Milfont, T. L., Fonseca, P. N., & Coelho, J. A. P. M. (2009). Life satisfaction in Brazil: Testing the psychometric properties of the satisfaction with life scale (SWLS) in five Brazilian samples. Social Indicators Research, 90, 267–277.CrossRefGoogle Scholar
 27. Gül, H., Karamanoğlu, E. O., & Gökçe, H. (2008). İş tatmini, stres, örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti ve performans arasındaki ilişkiler: Sağlık sektöründe bir uygulama. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi Akademik Bakış, 15, 10–20.Google Scholar
 28. Gülay, H. E. (2006). Beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin araştırılması (Kocaeli il örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü: Sakarya Üniversitesi.Google Scholar
 29. Güner, A. R. (2007). Sağlık hizmetlerinde örgütsel bağlılık, işe bağlılık ve iş tatmini arasındaki ilişkilerin modellenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü: Akdeniz Üniversitesi.Google Scholar
 30. Horozoğlu, Ş. (1995). Çalışanların iş doyum düzeyinin karşılaştırılması (T.P.A.O. örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Google Scholar
 31. Hulin, C. L., & Smith, D. A. (1967). An empirical investigation of two implications of the two factor theory of job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 51, 396–402.CrossRefGoogle Scholar
 32. İrban, H. (2004). Jandarma okullar komutanlığı öğretim başkanlığı personelinin iş doyumu ve örgütsel bağlılıkları (Yüksek Lisans Tezi). Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara Üniversitesi.Google Scholar
 33. Irmak, S., & Kuruüzüm, A. (2009). Turkish validity examination of the multidimensional students’ life satisfaction scale. Social Indicators Research, 92, 13–23.CrossRefGoogle Scholar
 34. Işıkhan, V. (1996). Sosyal hizmet örgütlerinin işlevsellik ölçütü: iş doyumu. Verimlilik Dergisi, 3, 117–130.Google Scholar
 35. Kara, M. M. (2010). The relation of job satisfaction with happiness and success level (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü: Marmara Üniversitesi.Google Scholar
 36. Keser, A. (2006). Çağrı merkezi çalışanlarında iş yükü düzeyi ile iş doyumu ilişkisinin araştırılması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 100–119.Google Scholar
 37. Kılıç, S. (2008). İstanbul ili vakıf üniversitelerine bağlı meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanlarının iş doyum düzeyleri (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yıldız Teknik Üniversitesi.Google Scholar
 38. Korman, A. (1978). Endüstriyel ve organizasyonel psikoloji (Çeviren: İlhan Akhun, Cevat Alkan). Ankara:Milli Eğitim Basımevi.Google Scholar
 39. Kumaş, V. (2008). Öğretmenlerin iş doyum düzeyleri ile stres düzeyleri arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yeditepe Üniversitesi.Google Scholar
 40. Lee, R., & Wilbur, E. R. (1985). Age education, job tenure, salary, job characteristics and job satisfaction: A multivariate analysis. Human Relations, 38(8), 781.CrossRefGoogle Scholar
 41. Loscocco, K. A., & Roschelle, A. R. (1991). Influences on the quality of work and nonwork life: Two decades in review. Journal of Vocational Behavior, 39(2), 182–225.CrossRefGoogle Scholar
 42. Luthans, F. (1992). Organizational behavior. New York: McGrow Hill Company.Google Scholar
 43. Mahmutoğlu, A. (2007). Milli Eğitim Bakanlığı merkez örgütünde iş doyumu ve örgütsel bağlılık (Doktora Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.Google Scholar
 44. Miner, J. (1992). Industrial-organizational psychology. New York: McGrow Hill Company.Google Scholar
 45. Oksal, H. (2009). Psikiyatri hastalarının yakınlarının duygu kontrol durumları ve yaşam doyumları (Yüksek Lisans Tezi). Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Marmara Üniversitesi.Google Scholar
 46. Örücü, E., Yumuşak, S., & Bozkır, Y. (2006). Kalite yönetimi çerçevesinde bankalarda çalışan personelin iş tatmini ve iş tatminini etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, 13(1), 39–51.Google Scholar
 47. Özdamar, K. (1997). Paket programları ile istatistiksel veri analizi 1. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları.Google Scholar
 48. Özdayı, N. (1990). Resmi ve özel liselerde çalışan öğretmenlerin iş tatmini ve iş streslerinin karşılaştırmalı analizi (Doktora Tezi). İşletme Fakültesi: İstanbul Üniversitesi.Google Scholar
 49. Özdevecioğlu, M. (2003). İş tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma, 11. Afyon: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi.Google Scholar
 50. Şen, T. (2008). İş tatmininin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisine ilişkin hızlı yemek sektöründe bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü: Marmara Üniversitesi.Google Scholar
 51. Sevimli, F., & İşcan, Ö. F. (2005). Bireysel ve iş ortamına ait etkenler açısından iş doyumu. Ege Akademik Bakış Dergisi, 5(1–2), 55–64.Google Scholar
 52. Stephen, C., & Miller, D. (1991). Supervision: Working with people. Boston: Irwin Inc.Google Scholar
 53. Sunal Büyükşahin, A., Sunal, O., & Yasin, F. (2011). A comparison of workers employed in hazardous jobs in terms of job satisfaction, perceived job risk and stress: Turkish jean sandblasting workers, dock workers, factory workers and miners. Social Indicators Research, 102, 265–273.CrossRefGoogle Scholar
 54. Sung-Mook, H., & Giannakopoulas, E. (1994). The relationship of satisfaction with life to personality characteristics. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 128(5), 10–20.Google Scholar
 55. Tatlı, H. (2008). Bingöl il merkezinde bulunan hastanelerde görev yapan iş doyumları ve örgütsel bağlılıklarının değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Fırat Üniversitesi.Google Scholar
 56. Telman, N., & Ünsal, P. (2004). Çalışan memnuniyeti. İstanbul: Epsilon Yayınevi.Google Scholar
 57. Toprak, D. (2007). İlköğretim okulu sınıf ve özel sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü: Akdeniz Üniversitesi.Google Scholar
 58. Tunacan, S. (2005). Beykoz ilçesindeki lise öğretmenlerinin iş doyumunu etkileyen faktörler (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yeditepe Üniversitesi.Google Scholar
 59. Türk, M. S. (2003). Bir iletişim sistemi olan örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki etkisi ve önemi (Doktora Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü: Selçuk Üniversitesi.Google Scholar
 60. Vromm, V. (1967). Work and motivation. New York: John Wiley & Sons Inc.Google Scholar
 61. Yeğin, M. (2009). İdari personelin iş doyumu üzerine bir araştırma: Dokuz Eylül Üniversitesi tıp fakültesi (Yüksek Lisans Tezi). Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Dokuz Eylül Üniversitesi.Google Scholar
 62. Yelboğa, A. (2007). Bireysel demografik değişkenlerin iş doyumu ile ilişkisinin finans sektöründe incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 1–18.Google Scholar
 63. Yılmaz, G., Keser, A., & Yorgun, S. (2010). Konaklama işletmelerinde çalışan sendika üyelerinin iş ve yaşam doyumunu belirlemeye yönelik bir alan araştırması. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 6(1), 87–107.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 2013

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of StatisticsEskişehir Osmangazi UniversityEskisehirTurkey

Personalised recommendations