Advertisement

Sexuality and Disability

, Volume 30, Issue 1, pp 67–75 | Cite as

The Determination of University Students’ Knowledge, Attitudes and Behaviors on the Matter of Sexual Health

 • Saadet Yazici
 • Gülümser Dolgun
 • Neriman Zengin
 • Güliz Onat Bayram
Original Paper

Abstract

In this research, the objective is to determine the level of knowledge, attitudes and behaviors of university students on the matter of sexual health. The research was descriptive and cross-sectional. The sample is comprised of the students from the İstanbul University Bakırköy School of Health and Hasan Ali Yücel Faculty of Education (N = 877). The survey form used for data collection includes questions on socio-demographic features, knowledge, attitudes and behaviors of students on sexual health. In analyzing the data, averages and percentages are calculated and Chi-square tests are performed. The average age of the students in our study was 20.7 ± 1.718 years and only 39.0% of them had sufficient knowledge on sexuality. Analysis revealed that there were differences between men and women about their reported relationship with the opposite sex (p < 0.001), premarital sexual intercourse (p < 0.001), expectation of virginity from spouse (p < 0.001) and sexual preference (p < 0.001) were significant. We have concluded that university students’ sexual knowledge is insufficient, their behaviors and attitudes are influenced by traditional approaches and understanding of sexuality differs between two genders.

Keywords

Sexual health Sexual knowledge Sexual behavior University students in Turkey 

References

 1. 1.
  WHO. Adolescent sexual and reproductive health. http://www.who.int/reproductive-health/adolescent/(erişim tarihi: 09.07.2010)
 2. 2.
  Pınar, G., Doğan, N., Ökdem, Ş., Algier, L., Öksüz, E.: Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili tutum ve davranışları (Sexual attitudes and behaviors of students of a private university). Tıp Araştırmaları Dergisi 7(2), 105–113 (2009)Google Scholar
 3. 3.
  T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. 2000 Genel Nüfus Sayımı Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (Census of Population, Social and Economic Features of Population). Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Yayın No: 2759, AnkaraGoogle Scholar
 4. 4.
  Ateş, D., Karahan, A., Erbaylar, T.: Üniversite öğrencileri güvenli cinselliği nasıl algılıyor? (How do university students perceive safe sex?) Sted 14(6), 130–134 (2005)Google Scholar
 5. 5.
  Kaya, F., Serin, Ö., Genç, A.: Eğitim Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin cinsel yaşamlarına ilişin yaklaşımlarının belirlenmesi (Determination of approach of freshmen in School of Education related to their sexual lives). TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 6(6), 442–447 (2007)Google Scholar
 6. 6.
  Gölbaşı, Z., Kelleci, M.: Sexual experience and risky sexual behaviors of Turkish Universty Students. Arch. Gynecol. Obstet. 5, 1363–1370 (2010)Google Scholar
 7. 7.
  Çetin, S., Bildik, T., Erermiş, S., Demiral, N., Özbaran, B., Tamar, M., Aydın, C.: Erkek ergenlerde cinsel davranış ve cinsel bilgi kaynakları: sekiz yıl ara ile değerlendirme (Sexual behavior and sexual information sources of male adolescents: evaluations with an 8 year gap). Turkish Psychiatr. İndex 19(4), 390–397 (2008)Google Scholar
 8. 8.
  Özcebe, H.: Birinci basamakta adolesan sorunlarına yaklaşım (Approach to adolescent problems at first step). Sted 11(10), 374–377 (2002)Google Scholar
 9. 9.
  Set, T., Dağdeviren, N., Aktürk, Z.: Ergenlerde cinsellik (Sexuality among adolescents). Genel Tıp Dergisi 16(3), 137–141 (2006)Google Scholar
 10. 10.
  Özvarış, Ş.B.: Adölesanlarda üreme ve cinsel sağlık (Reproductive and sexual health of adolescents). Sosyal Pediyatri Dergisi (özel sayı) 124–129 (2005)Google Scholar
 11. 11.
  Akın, A., Özvarış, Ş.B.: Adolesanların/gençlerin cinsel ve üreme sağlığını etkileyen faktörler projesi (özet rapor) (Project of factors affecting sexual and reproductive health of adolescents and youngsters). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve DSÖ, Ankara, 2004Google Scholar
 12. 12.
  Giray, H., Kılıç, B.: Bekar kadınlar ve üreme sağlığı (Unmarried women and reproductive health). Sted 13(8), 287–289 (2004)Google Scholar
 13. 13.
  Aras, Ş., Şermin, S., Günay, T., Orçin, E., Ozan, S.: Lise öğrencilerinin cinsel tutum ve davranış özellikleri (Characteristics of sexual attitudes and behaviors of high school students). Türk Pediatri Arşivi 40, 72–78 (2005)Google Scholar
 14. 14.
  Aksun, D., Ataca B.: Sexuality related attitdes and behaviors of Turkish Universty students. Arch. Sex. Behav. 36, 741–752 (2007)Google Scholar
 15. 15.
  Erbil, N., Orak, E., Bektaş, A.: Anneler cinsel eğitim konularında ne biliyor, kızlarına ne kadar cinsel eğitim veriyor? (What do mothers know about sexual education and how much do they teach their daughters?) Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi 7(1), 365–374 (2010)Google Scholar
 16. 16.
  Güleç, G., Kılıç, Y., Bilgiç, S.: ESOGÜ Tıp Fakültesi birinci ve altıncı sınıf öğrencilerinde cinsel mitlerin karşılaştırılması (Comparison of sexual myths among freshmen and senior men of medical school). Osmangazi Tıp Dergisi 29(3), 136–145 (2007)Google Scholar
 17. 17.
  Aggarwal, O., Sharma, A.K., Chhabra, P.: Study in sexuality of medical college students in İndia. J. Adolesc. Health 26, 226–229 (2000)Google Scholar
 18. 18.
  Ersay, A.R., Tortumluoğlu, G., Şenyüz, P., Pamukçu, K.: Sağlık alanında eğitim gören yüksekokul öğrencileri cinsel sağlık eğitiminin nasıl verilmesi gerektiğini düşünüyorlar? (How should sexual health education be given according to students of School of Health?) Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi 3(2), 2–12 (2006)Google Scholar
 19. 19.
  Senturk Erenel, A., Golbasi, Z.: Unprotected sexual ıntercourse and unplanned pregnancy experience of Turkish university students. Sex. Disabil. 29(1), 75–80 (2011)CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Kukulu, K., Gürsoy, E., Ak Sözer, G.: Turkish university students’ beliefs in sexual myths. Sex. Disabil. 27(1), 49–59 (2009)Google Scholar
 21. 21.
  Dodge, B., Sandford, G.M., Yarbey, W.L., Wit, J.: Sexual health among male college students in the United States and the Netherlands. Am. J. Health Behav. 29(2), 172–182 (2005)PubMedCrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Dodge, B., Sandford, G.M., Yarbey, W.L., Wit, J.: Sexual health among male college students in the United States and the Netherlands. Am. J. Health Behav. 29(2), 172–182 (2005)PubMedCrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Yazıcı, S., Dolgun, G., Yıldız, Ö., Yılmaz, F.: The level of knowledge and behavior of adolescent male and female students in Turkey on the matter of reproductive health. Sex. Disabil. 29(3), 217–227, doi: 10.1007/s11195-011-9204-x (2011)
 24. 24.
  Ege, E., Akin, B., Kültür Can, R., Ariöz, A.: Knowledge and practices about sexual and reproductive health in university students. Sex. Disabil. doi: 10.1007/s11195-011-9205-9 (2011)
 25. 25.
  Ahrold, T.K., Meston, M.C.: Etnic differences in sexual attitudes of U.S. college students: gender, acculturation, and religiosity factors. Arch. Sex. Behav. 39, 190–202 (2010)PubMedCrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  Kadıoğlu, H., Yıldız, A., Ercan, N., Ergun, A.: Üniversite öğrencilerin cinsel eğitimle ilgili görüşleri (Opinions of university students about sexual education). Sted 17(3), 32–38 (2008)Google Scholar
 27. 27.
  Orçin, E., Aras, S., Açık, R.: Üniversiteli Gençlerin Cinsel Tutum ve Davranışları. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 17(3), 169–174 (2003)Google Scholar
 28. 28.
  Flannery, D., Ellingson, L.: Sexual behavers among first year college student, 2000–2002. California J. Health Promat. 1(3), 93–104 (2003)Google Scholar
 29. 29.
  Abraham, L., Kumar, K.A.: Sexual experience and their correlates among college students in Mumbia city, India. Int. Fam. Plann. Persp. 25(3), 139–147 (1999)Google Scholar
 30. 30.
  Adhikari, R., Tamang, J.: Premaritial sexsual behavior among college students of Kathmandu, Nepal. BMC Public Health 9, 2–9 (2009)Google Scholar
 31. 31.
  Ok, Ş., Zincir, H., Ege, E.: İnönü üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu hemşirelik ebelik programı öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bazı bilgilerinin ve bunu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9(1), 59–63 (2002)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, LLC 2011

Authors and Affiliations

 • Saadet Yazici
  • 1
 • Gülümser Dolgun
  • 1
 • Neriman Zengin
  • 1
 • Güliz Onat Bayram
  • 1
 1. 1.Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıları Hastanesi Bahçe içiİstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık YüksekokuluBakirköy, İstanbulTurkey

Personalised recommendations