Advertisement

Russian Chemical Bulletin

, Volume 67, Issue 12, pp 2282–2289 | Cite as

Synthesis of telehelic oligodimethylsiloxanes with 4-carboxypyrrolidone fragments: rheological and thermal properties

 • V. V. GorodovEmail author
 • A. V. Bakirov
 • M. I. Buzin
 • V. G. Vasil´ev
 • D. I. Shragin
 • V. D. Myakushev
 • V. S. Papkov
 • S. N. Chvalun
 • A. M. Muzafarov
Full Articles
 • 2 Downloads

Abstract

Telehelic oligodimethylsiloxanes containing 4-carboxypyrrolidone fragments were synthesized by the reactions of oligodimethylsiloxanes bearing terminal 3-aminopropyl groups with itaconic acid. The thermal and rheological properties of the obtained polymers were studied. The activation energies of viscous flow of the oligomers obtained and the previously synthesized oligodimethylsiloxanes containing terminal fragments of undecenoic or benzoic acid are compared.

Key words

carboxyl-containing polymers polydimethylsiloxanes aminosiloxanes pyrrolidone itaconic acid 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  G. V. Motsarev, M. V. Sobolevskii, V. R. Rozenberg, Karbofunktsional ´nye organosilany i organosiloksany [Carbofunctional Organosilanes and Organosiloxanes], Khimiya, Moscow, 1990, 240 pp. (in Russian).Google Scholar
 2. 2.
  M. V. Sobolevskii, I. I. Skorokhodov, K. P. Grinevich, Oligoorganosiloksany. Svoistva, poluchenie, prime nenie [Oligoorganosiloxanes. Properties, Synthesis, and Application], Khimiya, Moscow, 1985, 264 pp. (in Russian).Google Scholar
 3. 3.
  Y. S. Vysochinskaya, V. V. Gorodov, A. A. Anisimov, K. L. Boldyrev, M. I. Buzin, A. V. Naumkin, A. M. Mu zafarov, Russ. Chem. Bull., 2017, 66, 1094–1098.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  V. G. Krasovskiy, L. M. Glukhov, E. A. Chernikova, G. I. Kapustin, O. B. Gorbatsevich, A. A. Koroteev, L. M. Kustov, Russ. Chem. Bull., 2017, 66, 1269–1277.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  A. A. Pakhomov, V. B. Mironiuk, Y. N. Kononevich, A. A. Korlyukov, A. D. Volodin, T. A. Pryakhina, A. M. M uzafarov, Mendeleev Commun., 2017, 27, 363–365.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  S. A. Milenin, A. A. Kalinina, V. V. Gorodov, N. G. Vasilenko, M. I. Buzin, A. M. Muzafarov, Russ. Chem. Bu ll., 2015, 64, 2498–2504.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  V. V. Gorodov, S. A. Kostrov, R. A. Kamyshinskii, E. Yu. Kramarenko, A. M. Muzafarov, Russ. Chem. Bull., 2018, 67, 163.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  A. Ei senberg, J. S. Kim, Introduction to Ionomers, Wiley, New York, 1998, 2.Google Scholar
 9. 9.
  A. A. Zhdanov, E. A. Kashutina, O. I. Shchegolikhina, Polym. Sci. USSR, 1980, 2, 1699.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  O. I. Shchegolikhina, V. G. Vasil´ev, L. Z. Rogovina, V. Y. Levin, A. A. Zhdanov, G. L. Slonimskii, Polym. Sci. USSR, 1991, 33, 2228–2235.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  V. G. Vasil´ev, L. Z. Rogovina, O. I. Shchegolikhina, A. A. Zhdanov, G. L. Slonimskii, V. S. Papkov, Kauchuk i rezina [Rubber], 1994, No. 5, 4–8 (in Russian).Google Scholar
 12. 12.
  V. G. Vasil´ev, L. Z. Rogovina, G. L. Slonimskii, V. S. Papkov, O. I. Shchegolikhina, A. A. Zhdanov, Vysokomol. Soedin., Ser. A, 1995, 37, 242–247 [Polym. Sci., Ser. A (Engl. Transl.), 1995, 37].Google Scholar
 13. 13.
  H. Klok, E. Rebrov, A. Muzafarov, W. Michelberger, M. Moller, J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys., 1999, 37, 485–495.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  A. Batra, C. Cohen, Polymer, 2005, 46, 12416–12421.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  A. Batra, C. Cohen, Macromolecules, 2006, 39, 2398–2404.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  A. Batra, C. Cohen, T. M. Duncan, Macromolecules, 2006, 39, 426–438.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  M. Ohyanagi, K. Ikeda, Y. Sekine, Macromol. Chem., Rapid Commun., 1983, 4, p. 795–799.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  US Pat. 6565837, 2003.Google Scholar
 19. 19.
  I. A. Gritskova, Y. N. Malakhova, V. M. Kopylov, D. I. Shragin, E. V. Milushkova, A. I. Buzin, N. I. Prokopov, Polym. Sci. Ser. B, 57, 560–566.Google Scholar
 20. 20.
  D. Malferrari, N. Armenise, S. Decesari, P. Galletti, E. Tagliavini, ACS Sustainable Chem. Eng., 2015, 3, 1579–1588.CrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  V. V. Gorodov, N. V. Demchenko, M. I. Buzin, V. G. Vasil´ev, D. I. Shragin, V. S. Papkov, A. M. Muzafarov, Russ. Chem. Bull., 2017, 66, 1290–1299.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  V. V. Gorodov, P. A. Tikhonov, M. I. Buzin, V. G. Vasil´ev, S. A. Milenin, D. I. Shragin, V. S. Papkov, A. M. Muzafarov, Polym. Sci., Ser. B, 2018, 60, 290–298.CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  N. J. Mills, Eur. Polymer J., 1969, 5, № 5, 675–695.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • V. V. Gorodov
  • 1
  • 2
  Email author
 • A. V. Bakirov
  • 1
  • 3
 • M. I. Buzin
  • 2
  • 4
 • V. G. Vasil´ev
  • 2
 • D. I. Shragin
  • 1
  • 2
 • V. D. Myakushev
  • 1
 • V. S. Papkov
  • 2
 • S. N. Chvalun
  • 1
  • 3
 • A. M. Muzafarov
  • 1
  • 2
 1. 1.N. S. Enikolopov Institute of Polymeric MaterialsRussian Academy of SciencesMoscowRussian Federation
 2. 2.A. N. Nesmeyanov Institute of Organoelement CompoundsRussian Academy of SciencesMoscowRussian Federation
 3. 3.Research Center “Kurchatov Institute,”MoscowRussian Federation
 4. 4.V. I. Lenin Moscow Pedagogical State UniversityMoscowRussian Federation

Personalised recommendations