Advertisement

Russian Chemical Bulletin

, Volume 67, Issue 4, pp 705–711 | Cite as

Xymedon conjugate with biogenic acids. Antioxidant properties of a conjugate of Xymedon with l-ascorbic acid

 • A. B. VyshtakalyukEmail author
 • V. E. Semenov
 • I. A. Sudakov
 • K. N. Bushmeleva
 • L. F. Gumarova
 • A. A. Parfenov
 • N. G. Nazarov
 • I. V. Galyametdinova
 • V. V. Zobov
Full Article
 • 23 Downloads

Abstract

Antiradical activity and antioxidant properties of a conjugate of Xymedon with l-ascorbic acid were studied. In contrast to Xymedon, a conjugate of Xymedon with l-ascorbic acid was found to react with free radicals. Pro-oxidant activity of the conjugate of Xymedon with l-ascorbic acid in a chemiluminescence system is weaker as compared to individual l-ascorbic acid. This is the evidence of the increase in the stability of ascorbic acid upon conjugation with a molecule of Xymedon. Conjugate of Xymedon with l-ascorbic acid facilitates the decrease in the concentration of a lipid peroxidation product (malondialdehyde) and the activity of superoxide dismutase in liver and serum of laboratory animals exposed to intoxication with a known hepatotropic toxin CCl4. This observation shows the contribution of the antioxidant action to the hepatoprotective effect of the studied Xymedon derivative.

Key words

pyrimidines antiradical activity toxic liver injury ascorbic acid antioxidant activity 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  S. G. Izmailov, V. V. Parshikov, Nizhegorodskii Med. Zh. [Nizhny Novgorod Med. J.], 2002, 3, 81 (in Russian).Google Scholar
 2. 2.
  R. A. Bodrova, I. G. Salikhov, L. E. Ziganshina, Kazanskii Med. Zh. [Kazan´Med. J.], 2002, 83, 348 (in Russian).Google Scholar
 3. 3.
  I. R. Gilyazov, M. M. Fazlyev, Kazanskii Med. Zh. [Kazan´ Med. J.], 2008, 89, 751 (in Russian).Google Scholar
 4. 4.
  Pat. RF 2250767; Byull. Izobret., 2005, No. 12 (in Russian).Google Scholar
 5. 5.
  L. A. Yagudina, L. E. Ziganshina, A. P. Tsibul´kin, Kli nicheskaya Farmakologiya i Terapiya [Clin. Pharmacol. Therapy], 2005, 14, No.2, 94 (in Russian).Google Scholar
 6. 6.
  A. B. Vyshtakalyuk, N. G. Nazarov, A. G. Porfiriev, I. V. Zueva, O. A. Minnechanova, O. V. Mayatina, V. S. Reznik, V. V. Zobov, E. E. Nicolskyi, Dokl. Biochem. Biophys., 2015, 462,143.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  A. B. Vyshtakalyuk, N. G. Nazarov, I. V. Zueva, A. V. Lantsova, O. A. Minnekhanova, D. V. Busygin, A. G. Porfiryev, V. G. Evtyugin, V. S. Reznik, V. V. Zobov, Bull. Exp. Biol. Med., 2013, 155,643.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  A. Farrelly-Rosch, C. L. Lau, N. Patil, B. J. Turner, F. Shabanpoor, Neurochem. Int., 2017, 108,213.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Pat. RF 2393168; Byull. Izobret., 2010, No. 18 (in Russian).Google Scholar
 10. 10.
  Pat. RF 2530649; Byull. Izobret., 2014, No. 28 (in Russian).Google Scholar
 11. 11.
  A. B. Vyshtakalyuk, V. E. Semenov, V. V. Zobov, I. V. Galyametdinova, L. F. Gumarova, A. A. Parfenov, N. G. Nazarov, O. A. Lenina, S. A. Kondrashova, Sh. K. Latypov, G. V. Cherepnev, M. S. Shashin, V. S. Reznik, Russ. J. Bioorg. Chem., 2017, 43,604.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  L. Yu. Il´chenko, S. V. Okovityi, Arkhiv Vnutrenney Meditsini [Arch. Internal Med.], 2016, No. 2(28), 16 (in Russian).Google Scholar
 13. 13.
  R. Mugunthu, A. Jull, C. Bykowski, G. Jeffrey, H. Ando, W. Paul, J. Chromatogr. B: Anal. Technol. Biomed. Life Sci., 2008, 867,247.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  I. A. Litvinov, Y. K. Voronina, I. V. Galyametdinova, M. S. Shashin, V. E. Semenov, V. S. Reznik, Russ. J. Struct. Chem., 2016, 57,549.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  N. G. Nazarov, V. V. Zobov, A. B. Vyshtakalyuk, V. S. Reznik, Res. J. Pharm., Biol. Chem. Sci., 2015, 6, 1617.Google Scholar
 16. 16.
  V. V. Zobov, N. G. Nazarov, A. B. Vyshtakalyuk, I. V. Galyametdinova, V. E. Semenov, V. S. Reznik, Ekologiya Cheloveka [Human Ecology], 2015, No. 1, 28 (in Russian).Google Scholar
 17. 17.
  A. B. Vyshtakalyuk, N. G. Nazarov, V. V. Zobov, S. R. Adulchakov, O. A. Minnechanova, V. E. Semenov, I. V. Galyametdinova, G. V. Cherepnev, V. S. Reznik, Bull. Exp. Biol. Med., 2017, 162,340.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. 18.
  T. V. Povysheva, V. E. Semenov, I. V. Galyametdinova, V. S. Reznik, K. S. Knni, P. E. Kolesnikov, Y. A. Chelyshev, Bull. Exp. Biol. Med., 2016, 162,220.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. 19.
  T. V. Povysheva, V. E. Semenov, I. V. Galyametdinova, V. S. Reznik, K. S. Knni, P. E. Kolesnikov, S. V. Kuznestova, Yu. A. Chelyshev, Experimentalnaya i Klinicheskaya Farmakologiya [Exp. Clin. Pharmacol.], 2016, 79, No. 8, 3 (in Russian).Google Scholar
 20. 20.
  L. G. Chen, C. W. Chang, J. G. Tsay, B. B. C. Weng, Exp. Ther. Med., 2017, 13, 2839.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 21. 21.
  A. V. Alekseev, E. V. Proskurnina, Y. A. Vladimirov, Moscow Univ. Chem. Bull., 2012, 67,127.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  V. S. Reznik, N. G. Pashkurov, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1966, 15, 1554.CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  A. Krasowska, D. Rosiak, K. Szkapiak, M. Lukaszewicz, Curr. Top. Biophys., 2000, 24,89.Google Scholar
 24. 24.
  Rukovodstvo po provedeniyu doklinicheskikh issledovanii lekarstvennykh sredstv. Chast´ pervaya [Guidelines for Conduction of Preclinical Trial of Medicinal Compounds. Part 1] Ed. A. N. Mironov, Grif i K, Moscow, 2012, 944 pp. (in Russian).Google Scholar
 25. 25.
  N. M. Orel, Biochimiya membran: metodicheskoye posobie k laboratornym zanyatiyam dlya studentov biologicheskogo fakul ´teta spets. 1 –31 01 01 Biologiya [Biochemistry of Membranes: Education Material for Laboratory Works for Students of Biological Department, Speciality 1 –31 01 01 Biology], BGU, Minsk, 2010, 28 pp. (in Russian).Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • A. B. Vyshtakalyuk
  • 1
  Email author
 • V. E. Semenov
  • 1
  • 2
 • I. A. Sudakov
  • 2
 • K. N. Bushmeleva
  • 2
 • L. F. Gumarova
  • 1
 • A. A. Parfenov
  • 1
  • 2
 • N. G. Nazarov
  • 1
  • 3
 • I. V. Galyametdinova
  • 1
 • V. V. Zobov
  • 1
  • 3
 1. 1.A. E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry, Kazan Scientific CenterRussian Academy of SciencesKazan, Russian FederationRussia
 2. 2.Kazan National Research Technological UniversityKazan, Russian FederationRussia
 3. 3.Kazan Federal UniversityKazan, Russian FederationRussia

Personalised recommendations