Advertisement

PROSPECTS

, Volume 43, Issue 2, pp 133–149 | Cite as

The “cosmopolitan” project and Hungarian kindergarten education: Re-reading socialism

 • Zsuzsa Millei
 • Robert J. Imre
OPEN FILE

Abstract

In this paper we argue that the socialist kindergarten in Hungary (1948–1989) was set up to aid the modernizing of a nation in a particular way and in a historical and political context in which the only way forward was to leave behind aspects of the past and start a new chapter in Hungarian history. Comparing this project to the “cosmopolitan” project discussed by Thomas Popkewitz, we argue that kindergarten education was more similar to education in the fictionalized West than previously thought. By reading socialist kindergarten education, curriculum, and pedagogy as part of the broader “cosmopolitan project”, we show how particular civic/civil habits, behaviour, and morals were formed to produce modern citizens, often in contradistinction to stated socialist ideology. We also explore regional versions of cosmopolitanism that are attached to the developing nation-state and the creation and violent negotiations of what it means to be Hungarian, against the background of the region’s rich cultural and ethnic diversity.

Keywords

Early childhood education Socialist kindergarten Cosmopolitanism Regime change Hungary Comparative and international education 

References

 1. Bakonyi, P., & Szabadi, I. (1971). Az óvodai nevelés programja [National programme for kindergarten child-rearing]. Budapest: Tankönyvkiadó.Google Scholar
 2. Ballai, K. (1917). Tiz év a magyar gyermektanulmányi irodalomból: 1907–1916 [Ten years of the Hungarian child-study literature: 1907–1916]. Hungary: R. Lampel.Google Scholar
 3. Balogh, E., Hermann, A., Szabó, E., & Szabó, F. (1957). Nevelõmunka az óvodában: Útmutatás óvónõk számára [Education in kindergarten: A guide for kindergarten teachers]. Budapest: Tankönyvkiadó.Google Scholar
 4. Bardócz, P. (1928). A magyar kisdednevelés vezérkönyve [Guidebook on Hungarian infant-rearing]. Budapest: Székesföváros Házinyomdája.Google Scholar
 5. Cheng, Y. (2009). Creating the “new man”: From Enlightenment ideals to socialist realities. Honolulu: University of Hawai’i Press.Google Scholar
 6. Cruikshank, B. (1994). The will to empower: Technologies of citizenship and the war on poverty. Socialist Review, 23(4), 25–29.Google Scholar
 7. Dean, M. (1999). Governmentality: Power and rule in modern society. London and Thousand Oaks, CA: Sage.Google Scholar
 8. Falk, B. (2003). The dilemmas of dissidence in East-Central Europe: Citizen intellectuals and philosopher kings. Budapest and New York: CEU Press.Google Scholar
 9. Foucault, M. (1982). The subject and power. In H. Dreyfus & P. Rabinow (Eds.), Michel Foucault: Beyond structuralism and hermeneutics (pp. 208–227). Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
 10. Foucault, M. (1994). Foucault, Michel 1926–(C. Porter, Trans.). In G. Gutting (Ed.), The Cambridge companion to Foucault (pp. 314–319). Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 11. Government of Hungary (1848). Law XI of 1848. [1848. évi törvénycikk Előbeszéd] http://www.1000ev.hu/index.php?a=2&k=3&f=5268&s=0.
 12. Government of Hungary (1868). Law XXXVIII of 1868, Public Education Law [Törvénycikk a népiskolai közoktatás tárgyában] http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5360.
 13. Government of Hungary (1891). Law XV of 1891, Kindergarten Law. [1891. évi XV. Törvénycikk a kisdedóvásról]. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6422.
 14. Government of Hungary (1948, 16 June). Law XXXIII of 1948 [Az 1948. Évi XXXIII. Törvény a nem állami iskolák államosításárol]. http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/dokument/iskolak.htm.
 15. Government of Hungary (1953). Law III of 1953, Kindergarten Law [1953. évi III. Törvény a kisdedóvásról]. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8391.
 16. Government of Hungary (1961). Law III of 1961 [1961. évi III. törvénya Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről]. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8436.
 17. Government of Hungary (1985). Law I of 1985, On Education [1985. évi I. törvény az oktatásról] http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8548.
 18. Hermann, A. (1965). Az óvoda és az óvónõképzés [The kindergarten and teacher training]. In G. Simon (Ed.), Nevelésügyünk húsz éve, 1945–1964: Tanulmányok a magyar népi demokrácia neveléstörténetébõl. Budapest: Tankönyvkiadó.Google Scholar
 19. Hermann, A., & Komlósi, S. (1972). Early child care in Hungary. London: Gordon and Breach.Google Scholar
 20. Hobsbawn, E., & Ranger, T. (Eds.). (1992). The invention of tradition. Cambridge, UK: Cambridge University Press.Google Scholar
 21. Holmes, L. (1997). Postcommunism: An introduction. Durham, NC: Duke University Press.Google Scholar
 22. Howell, D. A. (1988). The Hungarian Education Act of 1985: A study in decentralization. Comparative Education, 24(1), 125–136.CrossRefGoogle Scholar
 23. Kaufman, C. (1997). Educational decentralization in communist and post-communist Hungary. International Review of Education, 43(1), 25–41.CrossRefGoogle Scholar
 24. Kelemen, E. (2003, 17 June). Oktatáspolitikai irányváltozások Magyarországon a 20. század második felében (1945–1990): A korszak “oktatási reformjainak” természetéről [Changing trajectories of education policy in Hungary in the second half of the 20th century (1945–1990): On the nature of “educational reforms”]. Új Pedagógiai Szemle, 9, 25–32.Google Scholar
 25. Kelemen, E. (2008). Az államosítás oktatástörténeti előzményei [The history of education before the nationalisation of schooling]. Neveléstörténet, 2008 (3–4). http://www2.kodolanyi.hu/nevelestortenet/index.php?act=menu_tart&rovat_mod=akt&eid=38&rid=1&id=341.
 26. Kelemen, E. (2009). A magyar nevelésügyi kongresszusok története [The history of Hungarian pedagogical congresses]. OFI, Oktatás és Kutatásfejlesztő Intézet. http://www.ofi.hu/tudastar/kelemen-elemer-magyar#20.
 27. Keresztúri, F. (1984). A vezetés szabadsága [The freedom of leading]. Paper presented at the Óvodapedagógiai Egyetem, Kecskemét.Google Scholar
 28. Kövér, S. (1987). Az értelmi nevelés története az óvodáinkban 1928–1975 között [The history of intellectual child-rearing in our kindergarten, 1928–1975]. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.Google Scholar
 29. Kozma, T., & Polonyi, T. (2004). Understanding education in Europe East: Frames of interpretation and comparison. International Journal of Educational Development, 24, 467–499.CrossRefGoogle Scholar
 30. Lénárd, F. (1959). A gyermeki világkép és a világnézeti nevelés [The worldview of the child and ideological rearing]. Pedagógiai Szemle, 9.Google Scholar
 31. Melosik, Z. (1991). Poland in the 1990s: The role of education in creating a participatory society. Social Education, 55(3), 191–193.Google Scholar
 32. Mérei, F. (1945). A gyermek világnézete: Gyermek-lélektani tanulmány [The worldview of the child: Study of child psychology]. Budapest: Anonymous.Google Scholar
 33. Mészáros, I. (1983). Egy jelentös hazai óvodapedagógiai mozgalom az 1930-as években [An important national movement in kindergarten pedagogy during the 1930s]. Óvodai Nevelés 7–8, 231–236.Google Scholar
 34. Mészáros, I., Németh, A., & Pukánszky, B. (2004). Neveléstörténet: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe [History of the theory of education: Introduction to the history of pedagogy and schooling]. Budapest: Osiris Kiadó.Google Scholar
 35. Mihály, O. (1980). Válság és radikális kiútkeresés [Crisis and radical search for a way out]. In M. Bálint, M. Gubi, & O. Mihály (Eds.), A polgári nevelés radikális alternatívái (pp. 9–23). Budapest: Tankönyvkiadó.Google Scholar
 36. Millei, Z. (2011). Governing through the early childhood curriculum, “the child”, and “community”: Ideologies of socialist Hungary and neoliberal Australia. European Education, 43(1), 33–55.CrossRefGoogle Scholar
 37. MoRPE [Minister of Religion and Public Education], Government of Hungary (1908). A közoktatásügy Magyarországon [Public schooling in Hungary]. Budapest: Hornyánszki Viktor Cs. És Kir. Udvari Könyvnyomdája.Google Scholar
 38. MSZMP KB (1972, 15 June). Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatairól, 1972. június 15-i határozat [White Paper on the state and developmental tasks of public education, 15 June 1972]. In G. Kálmán (Ed.), Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatairól [About the state and developmental tasks of public education]. Budapest: Tankönvkiadó.Google Scholar
 39. Ortutai, G. (1948). Az 1948 évi XXXIII. Törvénycikk Indoklása [The reasoning behind the 1948 law]. In Magyar Vallás és Közöktatási Minisztérium (Ministry of Religion and Education) (Ed.), Az iskolák államosítása [Nationalization of schools] (pp. 9–14). Budapest: Ministry of Religion and Education.Google Scholar
 40. Oun, T. (2006). The views of kindergarten staff on educational objectives in postsocialist society. Early Child Development and Care, 178(1), 81–98.CrossRefGoogle Scholar
 41. Pedagógiai Tudományos Intézet (1956, 1–6 October). Balatonfüredi Pedagógus Konferencia, 1956, Oktober 1–6 (Rövidített jegyzőkönyv—Abbreviated Minutes) http://www.mek.oszk.hu/04200/04283/04283.doc.
 42. Peres, S. (1904). Neveléstana [Pedagogy]. Budapest: Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt.Google Scholar
 43. Popkewitz, T. (2004). The reason of reason: Cosmopolitanism and the governing of schooling. In B. M. Baker & K. E. Hayning (Eds.), Dangerous coagulations? The uses of Foucault in the study of education (pp. 189–223). New York: Peter Lang.Google Scholar
 44. Popkewitz, T. (2008). Cosmopolitanism and the age of school reform: Science, education, and making society by making the child. New York: Routledge.Google Scholar
 45. Pukánszky, B. (2003). A tizenkilencedik század magyar neveléstani kézkönyvek és tankönyvek gyermekszemlélete [The view of the child in 19th century child-rearing handbooks and textbooks]. In B. Pukanszky (Ed.), Két évszázad gyermekei: A tizenkilencedik-huszadik század gyermekkorának története [Children of two centuries: The history of childhood of the 19th-20th century]. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó. Google Scholar
 46. Pukánszky, B. (2004). Neveléstörténet: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe [History of education: An introduction to the history of pedagogy and schooling]. Budapest: Osiris Könyvkiadó.Google Scholar
 47. Richmond, K. (1966). Educational planning in Hungary. Comparative Education, 2(2), 93–105.CrossRefGoogle Scholar
 48. Rose, N. (1999). Powers of freedom: Reframing political thought. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
 49. Sáska, G. (2004). Az alternatív pedagógia posztszocialista győzelme [The postsocialist triumph of alternative pedagogy]. Beszélő (12), 20–30.Google Scholar
 50. Stark, D., & Bruszt, L. (1998). Postsocialist pathways: Transforming politics and property in East-Central Europe. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 51. Stelly, G. (n. d.). Mit játsszunk, gyerekek? A kis gyermek helyes foglalkoztatása [What shall we play, children? The correct occupations for children]. Budapest: Stephaneum Nyomda Rt.Google Scholar
 52. Szabó, M. (1994). Nation-state, nationalism, and the prospects for democratization in East Central Europe. Communist and Post-Communist Studies, 27(2), 377–399.CrossRefGoogle Scholar
 53. Sztrinkóné Nagy, I. (2009). Óvó-iskola, gyermekkert, óvoda: A kisgyermekkor neveléstörténete [Protecting- school, childrengarden, kindergarten: The educational history of early childhood]. Budapest: Didakt Kft.Google Scholar
 54. Vág, O. (1979). Az óvoda és óvodapedagógia [Kindergarten and kindergarten pedagogy]. Budapest: Tankönyvkiadó.Google Scholar
 55. Verrot, M. (1959). A vallásos hit kritikája [The critique of religious belief]. Valóság (1), 71–72.Google Scholar
 56. Vonta, T. (2007). Vygotsky’s ideas in the new democracies. Children in Europe (Vygotsky Issue), 13, 21–23.Google Scholar
 57. Wargha, J. (1860). Nevelés és oktatástan kézikönyve [Handbook of child rearing and education]. Pest: Osterlamm Károly.Google Scholar
 58. Wojcik, T. (2010). When curricular objectives collide: The official, enacted, and experienced curricula in schools during the People’s Republic of Poland. Curriculum Inquiry, 40(5), 600–613.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© UNESCO IBE 2012

Authors and Affiliations

 1. 1.School of EducationThe University of NewcastleCallaghanAustralia
 2. 2.Newcastle Business SchoolThe University of NewcastleCallaghanAustralia

Personalised recommendations