Advertisement

Protection of Metals

, Volume 41, Issue 1, pp 63–67 | Cite as

Corrosion inhibitors of the SNPKh type. 1. Development and study of the protective effects of corrosion inhibitors based on heterocyclic nitrogen-containing compounds

 • O. V. Ugryumov
 • O. A. Varnavskaya
 • V. N. Khlebnikov
 • Yu. N. Kamzina
 • D. N. Lebedev
 • G. V. Romanov
 • Ya. V. Ivshin
 • R. A. Kaidrikov
 • F. Sh. Shakirov
 • F. I. Dautov
Article

Abstract

Protective effects of aryloxycarbonylmethylisoquinolinium chlorides on the iron surface were studied. The best results were obtained with decylphenoxycarbonylmethylisoquinolinium chloride (DPCMIQC) containing the alkyl C10 in the aryl fragment. This salt was used as an active component in an SNPKh-type corrosion inhibitor. Experimental data for this inhibitor were compared with the results obtained in bench and commercial field tests in West Siberia and the Ural-Volga region.

Keywords

Iron Chloride Experimental Data Inorganic Chemistry Protective Effect 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Grigor’ev, V.P. and Ekilik, V.P., Khimicheskaya struktura i zashchitnoe deistvie ingibitorov korrozii (Corrosion Inhibitors: Chemical Structure and Protective Effect), Rostov-on-Don, Rostov. State Univ., 1978, p. 184.Google Scholar
 2. 2.
  Fel’kheshn, I., Kal’man, E., and Pochik, P., Elektrokhimiya, 2002, vol. 38, no. 3, p. 265.Google Scholar
 3. 3.
  Ulman, A., Chem. Rev., 1996, vol. 96, p. 1533.Google Scholar
 4. 4.
  Ugryumov, O.V., Ivshin, Ya.V., Fakhretdinov, P.S., et al., Zashch. Met., 2001, vol. 37, no. 4, p. 380.Google Scholar
 5. 5.
  Ugryumov, O.V., Khlebnikov, V.N., Gogalashvili, T.L., et al., Abstracts of Papers, 10 Konferentsiya “Poverkhnostno-aktivnye veshchestva i preparaty na ikh osnove” (10th Conf. “Surfactants and Surfactant-Based Preparations”), Belgorod, 2000.Google Scholar
 6. 6.
  Vatsuro, K.V. and Mishchenko, G.P., Imennye reaktsii v organicheskoi khimii (Named Organic Reactions), Moscow: Khimiya, 1976.Google Scholar
 7. 7.
  Dostizheniya nauki o korrozii i tekhnologii zashchity ot nee (Achievements in Corrosion Science and Technology), Fontaine, M. and Stale, R., Eds., Moscow: Mir, 1980, vol. 6, p. 173.Google Scholar
 8. 8.
  Shreir, L.L., Corrosion. Corrosion Control, 2 vols., London: Newnes-Butterworths, 1978.Google Scholar
 9. 9.
  Pourbaix, M., Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions, Pergamon, 1966, p. 322.Google Scholar
 10. 10.
  Ugryumov, O.V., Varnavskaya, O.A., Vasyukov, S.I., et al., RF Patent 2 202 652, Byull. Izobret., 2003, no. 11, p. 517.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2005

Authors and Affiliations

 • O. V. Ugryumov
  • 1
 • O. A. Varnavskaya
  • 1
 • V. N. Khlebnikov
  • 1
 • Yu. N. Kamzina
  • 1
 • D. N. Lebedev
  • 1
 • G. V. Romanov
  • 1
 • Ya. V. Ivshin
  • 2
 • R. A. Kaidrikov
  • 2
 • F. Sh. Shakirov
  • 3
 • F. I. Dautov
  • 3
 1. 1.JSC “Research Institute of Oil-Field Chemistry” (NIIneftepromkhim)TatarstanRussia
 2. 2.Kazan State Technological UniversityTatarstanRussia
 3. 3.TatNIPIneft’TatarstanRussia

Personalised recommendations