Advertisement

Journal of Mathematical Sciences

, Volume 179, Issue 3, pp 345–346 | Cite as

Olga Arsenjevna Oleinik

 • I. V. Astashova
 • A. V. Borovskikh
 • V. V. Bykov
 • A. Yu. Goritskii
 • N. V. Denisova
 • V. V. Zhikov
 • Yu. S. Il’jashenko
 • T. O. Kapustina
 • V. V. Kozlov
 • A. A. Kon’kov
 • I. V. Matrosov
 • E. V. Radkevich
 • O. S. Rozanova
 • E. R. Rosendorn
 • N. Kh. Rozov
 • M. S. Romanov
 • I. N. Sergeev
 • I. V. Filimonova
 • A. V. Filinovskii
 • G. A. Chechkin
 • A. S. Shamaev
 • T. A. Shaposhnikova
Article
 • 28 Downloads

Copyright information

© Springer Science+Business Media, Inc. 2011

Authors and Affiliations

 • I. V. Astashova
 • A. V. Borovskikh
 • V. V. Bykov
 • A. Yu. Goritskii
 • N. V. Denisova
 • V. V. Zhikov
 • Yu. S. Il’jashenko
 • T. O. Kapustina
 • V. V. Kozlov
 • A. A. Kon’kov
 • I. V. Matrosov
 • E. V. Radkevich
 • O. S. Rozanova
 • E. R. Rosendorn
 • N. Kh. Rozov
 • M. S. Romanov
 • I. N. Sergeev
 • I. V. Filimonova
 • A. V. Filinovskii
 • G. A. Chechkin
 • A. S. Shamaev
 • T. A. Shaposhnikova

There are no affiliations available

Personalised recommendations