Advertisement

Journal of Oceanography

, Volume 75, Issue 6, pp 559–561 | Cite as

Reviewers of manuscripts

Acknowledgment

These reviewers have served during the past year (1 January through 31 December 2018) for manuscripts submitted to the Journal of Oceanography. The editors and members of the Oceanographic Society of Japan wish to express their sincere appreciation to the reviewers for their thoughtful and critical reviews

Abo, Katsuyuki

Agirbas, Ertugrul.

Ando, Kentaro

Bartlett, Douglas

Buranapratheprat, Anukul

Chae, Jinho

Chang, Pil-Hun

Chang, Yu-Lin

Chen, Gengxin

Chen, Jia-Lin

Chen, Shuiming

Chen, Xiao-Hong

Cheng, Yongcun

Chow, Seinen

Codiga, Daniel

Dai, Zhijun

Drushka, Kyla

Dusek, Gregory

Ebuchi, Naoto

Endo, Hikaru

Endoh, Takahiro

Feng, Ming

Fisher, Nicholas

Fragoso, Glaucia

Fujii, Masahiko

Fujii, Tomoyasu

Fukuda, Hideki

George, Kai Horst

Giglio, Donata

Goes, Joaquim

Gonçalves-Araujo, Rafael

Gong, Wenping

Greenslade, Diana

Guan, Changlong

Guan, Weibing

Guo, Xinyu

Hamasaki, Koji

Hashimoto, Shinji

Hayami, Yuichi

Hirata, Takafumi

Ho, Chung-Ru

Honda, Makio

Horii, Takanori

Hosoda, Shigeki

Hu, Jianyu

Huan...

Copyright information

© The Oceanographic Society of Japan and Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019

Personalised recommendations