Advertisement

Journal of Family and Economic Issues

, Volume 26, Issue 2, pp 195–224 | Cite as

The Contemporary Family in Poland: New Trends and Phenomena

 • Katarzyna OrnackaEmail author
 • Izabela Szczepaniak-Wiecha
Article

Abstract

At the beginning of the 21st century, Poland can still be examined in the context of a political and economic transformation. The building of democracy and the intentional, ongoing reshaping of the Polish economy in the direction of a market economy are exerting significant influences on a wide range of issues that are affecting contemporary life. This article examines how these changes have affected women, men, and children as members of contemporary families. The article places the transformation to a market economy and to democracy within the context of the historical economic and social forces that have affected all modern states and concludes with a discussion of the potential short and long run impact of Poland’s entry in the European Union.

Keywords

economic transitions economic transformation European Union families Poland 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Adamski, F. 1984Socjologia małżeństwa i rodziny [Sociology of marriage and the family]WarsawPWNGoogle Scholar
 2. Adamski, F. 1997Rodzina midzy sacrum a profanum [The family between the sacred and the profane]PoznańPallottinumGoogle Scholar
 3. Adamski, F. 2002Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy [The family: The social-cultural dimension]Wydawnictwo Uniwersytetu JagiellońskiegoKrakówGoogle Scholar
 4. Anioł, W. 2003Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski [European social policy. Implications for Poland]University of WarsawWarsawGoogle Scholar
 5. Bauman, Z. 2000aGlobalizacja. I co z tego dla ludzi wynika [Globalization and its consequences for people]PIWWarsawGoogle Scholar
 6. Bauman, Z. 2000bPonowoczesność jako źródło cierpień [Postmodernism as a source of suffering]Wydawnictwo Sic!WarsawGoogle Scholar
 7. Centrum Badania Opinii Społecznej. (CBOS)1992Plany, dążenia i aspiracje życiowe młodzieży [Plans, desires, and life aspirations of youth]Komunikat z badańWarsawGoogle Scholar
 8. Centrum Badania Opinii Społecznej1997Kobiety o podziale obowiązków domowych w rodzinie [Woman and division of household responsibilities in the family]Komunikat z badań I/1997WarsawGoogle Scholar
 9. Centrum Badania Opinii Społecznej1999Plany, dążenia i aspiracje życiowe młodzieży [Plans, desires and life aspirations of youth]Komunikat z badań, IV/1999, WarsawArkadiusz SkGoogle Scholar
 10. Centrum Badania Opinii Społecznej2004aPierwsze oceny skutków członkostwa Polski w Unii Europejskiej [First assessments of the effects of the membership of Poland in the European Union]Komunikat z badań, BS/72/2004, WarsawBeata BoguskaGoogle Scholar
 11. Centrum Badania Opinii Społecznej.2004bPoczucie zagrożenia biedą i postrzeganie rozmiarów ubóstwa w Polsce [Feelings of the threat of poverty and perceptions of the extent of poverty in Poland]Komunikat z badań BS/72/2004 WarsawMaciej FalkowskiGoogle Scholar
 12. Centrum Badania Opinii Społecznej2004cStosunek do członkostwa Polski w Unii Europejskiej po rozszerzeniu tej organizacji, [Attitudes towards Poland’s membership in the European Union after the widening of the organization]Komunikat z badań, BS/92/2004, WarsawBeata RoguskaGoogle Scholar
 13. Centrum Badania Opinii Społecznej2004dTypowy Polak i Europejczyk—podobieństwa i różnice [The typical Pole and European—similiarities and differences]Komunikat z badań, BS/64/2004, WarsawBeata RoguskaGoogle Scholar
 14. Centrum Badania Opinii Społecznej2004eW krgu rodziny i przyjaciół [In the circle of family and friends]Komunikat z badań, BS/4/2004, WarsawBogna WciórkaGoogle Scholar
 15. Domański, H. 1995Co to znaczy być KOBIETĄ w Polsce [What does it mean to be a woman in Poland]IFiS PANWarsawGoogle Scholar
 16. Dyczewski, L. 1976Więź pokoleń w rodzinie [Generation ties in the family]University of WarsawWarsawGoogle Scholar
 17. Dyczewski, L. 1994Rodzina, społeczeństwo, państwo [The family, society, and the state]Towarzystwo Naukowe KULLublinGoogle Scholar
 18. Firlit-Fesnak, G. (1996). Kobiety i mżczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych [Women and men in family and professional roles]. In Partnerstwo w rodzinie i na rzecz rodziny [Partnership in the family and for the benefit of the family] (pp. 35–45). Warsaw: IPiSSGoogle Scholar
 19. Giddens, A. 2001Nowoczesność i tożsamość. “Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności [Modernity and identity. Self and society in the post-modern era]Naukowe PWNWarsawGoogle Scholar
 20. Głąbicka, K. eds. 1999Społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską [Social consequences of the integration of Poland into the European Union]University of WarsawWarsawGoogle Scholar
 21. Golinowska, S. eds. 1999Polityka społeczna Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla Polski [Social politics of the European Union and their consequences for Poland]University of WarsawWarsawGoogle Scholar
 22. Golinowska, S. 2002Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej [European social models and the open coordination of politics]Polityka Społeczna11–12540Google Scholar
 23. Gowin, J. 1995Kościół po komunizmie [The church after communism]ZNAKKrakowGoogle Scholar
 24. Graniewska, D. (1998). Rodzina a praca zawodowa [The family and professional work]. In Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku [Work and social policy in the perspective of the 21st century] (pp. 17–32). Warsaw: Instytut Pracy i Spraw SocjalnychGoogle Scholar
 25. GUS. (1984). Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w 1983r. Studia i analizy statystyczne [The social and professional situation of women in 1983. Statistical Studies and Analyses]. WarsawGoogle Scholar
 26. GUS. (1991). Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w 1990r. Studia i analizy statystyczne [The social and professional situation of women in 1990]. Statistical Studies and Analyses]. WarsawGoogle Scholar
 27. GUS. (1995). Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w 1994r. Studia i analizy statystyczne [The social and professional situation of women in 1994]. Statistical Studies and Analyses. WarsawGoogle Scholar
 28. GUS. (1996). Poziom zaspokojenia potrzeb rodzin w 1995r [The level of the satisfaction of needs in the family in 1995]. WarsawGoogle Scholar
 29. GUS. (2001). Warunki życia ludności w 2000r [Living conditions of the population 2000]. WarsawGoogle Scholar
 30. GUS2002Narodowy Spis Powszechny 2002 [National Census]Tadeusz ToczyńskiWarsawGoogle Scholar
 31. GUS. (2003). Gospodarstwa domowe i rodziny [Households and families]. WarsawGoogle Scholar
 32. Ignatczyk, W. 1999System wartości rodzinnych młodzieży końca XX wieku (na␣przykładzie województwa poznańskiego) [System of family values of youth at the end of the 20th century]Studia demograficzne1135Google Scholar
 33. Jacher, W. 1987Więź społeczna w teorii i praktyce [Social ties in theory and practice]Uniwersytet ŚląskiKatowiceGoogle Scholar
 34. Jarosz, M. 1987Dezorganizacja w rodzinie i społeczeństwie [Disorganization in the family and society]University of WarsawWarsawGoogle Scholar
 35. Kluzowa, K., Kusz, K., Slany, K. 1991Małżeństwa powtórne w Polsce: typy – przyczyny powstania – funkcjonowanie [Second marriages in Poland: Types, reasons for formation, functions]Jagiellonian UniversityKrakowGoogle Scholar
 36. Kluzowa, K. 1999Sytuacja demograficzna rodziny polskiej lat dziewićdziesiątych i jej konsekwencje społeczne [The demographic situation of Polish families and their social consequences]Ziemska, M. eds. Rodzina współczesna [Contemporary families]Wydawnictwo Uniwersytetu WarszawskiegoWarsaw3552Google Scholar
 37. Kołaczek, B. 1999Aspiracje edukacyjne i możliwości ich realizacji [Educational aspirations and the possibilites of their realization]PAN, IPiSSWarsawGoogle Scholar
 38. Kołaczek, B. 2001Aspiracje edukacyjne i możliwości ich realizacji [Educational aspirations and the possibilites of their realization]Sztumski, J. eds. Pokolenie wygranych? Dzieci i młodzież w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski [A generation of winners? Children and youth in the process of Polish social, economic and political transformation]Wydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoKatowice3855Google Scholar
 39. Komorowska, J. eds. 1975Przemiany rodziny polskiej [Changes in Polish families]University of WarsawUniversityGoogle Scholar
 40. Kotowska, I.E. eds. 1999Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego [Demographic changes in Poland in the 1990s in light of the concept of the second demographic transition]Szkoła Główna HandlowaWarsawGoogle Scholar
 41. Kotowska, I. E. 2002Zmiany modelu rodziny Polska – Kraje europejskie. [Changes in the model of the family. Poland and European countries]Polityka społeczna,428Google Scholar
 42. Kurzynowski, A. 1995Sytuacja materialna a bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin [The material situation and economic security of the family]Kurzynowski, A. eds. Rodzina w okresie transformacji systemowej [The family in the period of comprehensive transition]Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy PowszechnejWarsaw6177Google Scholar
 43. Kwak, A. 1994Rodzina i jej przemiany [The family and its transformation]University of WarsawWarsawGoogle Scholar
 44. Kwak, A. 1997Alternatywne formy życia rodzinnego [Alternative forms of family life]Cudak, H. eds. Rodzina polska u progu XXI wieku [The Polish family at the beginning of the 21st century]University of łowiczłowicz1929Google Scholar
 45. Majdański, K. 2001Wspólnota życia i miłości [Partnership of life and love]University of WarsawWarsawGoogle Scholar
 46. Majkowski, W. 1997Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej [Factors of disintegration of contemporary Polish families]Wydawnictwo Księży SercanówStudium socjologiczne, KrakówGoogle Scholar
 47. Mariański, J. 1997Religia i Kościół midzy tradycją i ponowoczesnością [Religion and the church between tradition and postmodernism]NOMOSStudium Socjologiczne, KrakówGoogle Scholar
 48. Marody, M. eds. 1996Oswajanie rzeczywistości. Midzy realnym socjalizmem a realną demokracją [Getting accustomed to reality. Between real socializm and real democracy]Instytut Studiów SpołecznychWarsawGoogle Scholar
 49. Minkiewicz, A. 1995Kryzys wi not supported zi rodzinnych i niektóre konsekwencje społeczne i kulturowe [Crisis of family relationships and some social and cultural consequences]PAN,  eds. Rodzina – jej funkcje przystosowawcze i ochronne [The family—its adaptable and protective functions]PANWarsaw2738Google Scholar
 50. Olejniczuk-Merta, A. 1995Zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży w okresie transformacji [The satisfaction of the needs of children and youth in the period of the transformation]IpiSSWarsawGoogle Scholar
 51. Olejniczuk-Merta, A. 1999Szanse, bariery i zagrożenia dla dzieci i młodzieży w okresie przemian społeczno-gospodarczych [Opportunities, barriers and threats for children and youth in the period of social and eocnomic transformation]Olejniczuk-Merta, A. eds. Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przemian [The situation of children in the period of transformation]PAN, IPiSSWarsaw4960Google Scholar
 52. Przybył, I. (2001). Źródła wiedzy o rolach małżeńskich [Source of knowledge on professional roles]. Rocznik Socjologii Rodziny [Yearbook of the Family Sociology], XIII, 15–37Google Scholar
 53. Siemieńska, R. 1996Kobiety: Nowe wyzwania. Starcie przeszłości z teraźniejszością. [Women: New challenges. Meeting the past with the present]IS UWWarsawGoogle Scholar
 54. Slany, K. (2000). Przemiany demograficzne w Polsce końca XX wieku [Demographic changes in the family at the end of the 20th century]. Problemy Rodziny, 4Google Scholar
 55. Slany, K. (2001). Małżeństwo i rodzina w zglobalizowanym świecie [Marriage and the family in a globalized world]. Problemy rodziny, Nr 4/5/6Google Scholar
 56. Slany, K. 2002Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie [Alternative forms of marital and family life in post-modern world]Zakład Wydawniczy NOMOSKrakówGoogle Scholar
 57. Slany, K. (in press). Rodzina polska w świetle wyników NSP 2002 [The Polish family in the light of National Census 2002]Google Scholar
 58. Toffler, A. 1985Trzecia fala [The third wave]PIWWarsawGoogle Scholar
 59. Tryfan, B. 1989Wybrane elementy patologii życia rodzinnego na wsi [Dysfunctional elements of the family life in the country]Rocznik Socjologii Rodziny [Yearbook of the Family Sociology]I135151Google Scholar
 60. Tyszka, Z. 1991Stan i przeobrażenia współczesnych rodzin polskich [The condition and transformation of contemporary Polish families]The University of PoznanPoznańGoogle Scholar
 61. Tyszka, Z. 1995Rodzina w świecie współczesnym: Jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa [Family in the modern world: Its role for individuals and society]Rocznik socjologii Rodziny [Yearbook of the Family Sociology]VI2341Google Scholar
 62. Tyszka, Z. 2001aSystem metodologiczny wieloaspektowej integralnej analizy życia rodzinnego [A methodological system of analysis of many apsects of family life]Naukowe UAMPoznańGoogle Scholar
 63. Tyszka, Z. eds. 2001bWspółczesne rodziny polskie – Ich stan i kierunek przemian [Contemporary Polish families—Their condition and direction of changes]Naukowe UAMPoznańGoogle Scholar
 64. Vande Kaa, D. J. 1987Europe’s second demographic transitionPopulation Bulletin421Google Scholar
 65. Żebrowski, J. eds. 2001Rodzina polska na przełomie wieków. Przeobrażenia, zagrożenie, patologie. [The Polish family in the previous century. Transformations, threats, and pathologies]Wydawnictwo Uniwersytetu GdańskiegoGdańskGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, Inc. 2005

Authors and Affiliations

 1. 1.Jagiellonian UniversityPoland

Personalised recommendations