Advertisement

Journal of the History of Biology

, Volume 44, Issue 2, pp 305–343 | Cite as

Lysenko Affair and Polish Botany

 • Piotr Köhler
Article

Abstract

This article describes the slight impact of Lysenkoism upon Polish botany. I begin with an account of the development of plant genetics in Poland, as well as the attitude of scientists and the Polish intelligentsia toward Marxist philosophy prior to the World War II. Next I provide a short history of the introduction and demise of Lysenkoism in Polish science, with a focus on events in botany, in context with key events in Polish science from 1939 to 1958. The article outlines the little effects of Lysenkoism upon botanists and their research, as well as how botanists for the most part rejected what was often termed the “new biology.” My paper shows that though Lysenko’s theories received political support, and were actively promoted by a small circle of scientists and Communist party activists, they were never accepted by most botanists. Once the political climate in Poland altered after the events of 1956, Lysenko’s theories were immediately abandoned.

Keywords

Lysenkoism botany Poland ideology and science Cold War 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Notes

Acknowledgement

I am deeply grateful to Dr. William deJong-Lambert for his discussion and help in preparing this paper.

References

 1. Adams, Mark. 1972. Genetics and the Soviet Scientific Community, 1948–1965. Ph.D. Dissertation, Harvard University, 1972.Google Scholar
 2. Amsterdamski, Stefan. 1981. Życie naukowe a monopol władzy (casus łysenko). [Scientific life and the monopoly of power (the Lysenko case)]. Warszawa: Towarzystwo Kursów Naukowych, Wykłady “Nowa” [an underground print].Google Scholar
 3. [anonym]. 1949. Situation in Biological Science: Proceedings of the Lenin Academy of Agricultural Sciences of the U.S.S.R., Session: July 31August 7, 1948, Verbatim Report. Moscow: Foreign Languages Publishing House.Google Scholar
 4. [anonym]. 1951. Materiały Konferencji Agrobiologów, Biologów i Medyków w Kuźnicach. [Proceedings of the Conference of Agrobiologists, Biologists and Physicians in Kuźnice], vol. i and ii. Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 5. [anonym]. 1953a. Materiały Konferencji Agrobiologicznej Leśników. Rogów, 913 września 1952 r. [Proceedings of the Agrobiological Conference of Foresters. Rogów, 9–13 September 1952]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.Google Scholar
 6. [anonym]. 1953b. “Sprawozdanie Wydziału II za rok 1952. [Report of the Second Division of the Polish Academy of Sciences on 1952].” Sprawozdania z Czynności i Prac Polskiej Akademii Nauk 1 (1–2): 130–158.Google Scholar
 7. [anonym]. 1954. “Towarzystwa naukowe. [Learned societies].” Sprawozdania z Czynności i Prac Polskiej Akademii Nauk 2 (2): 105–118.Google Scholar
 8. [anonym]. 1955a. “Konferencja Biologów w Kortowie (17.VIII.–25.VIII.1955). [Conference of Biologists in Kortowo (17 August–25 August 1955)].” Kosmos Ser. A Biologiczna 4 (6): 725–806.Google Scholar
 9. [anonym]. 1955b. “Plenarne posiedzenie Wydziału II Polskiej Akademii Nauk. [Plenary meeting of the Second Division of the Polish Academy of Sciences].” Kosmos Ser. A Biologiczna 4 (3): 494.Google Scholar
 10. [anonym]. 1955c. “Plenarne zebranie Komisji Ewolucjonizmu. [Plenary meeting of the Commission on Evolutionism].” Kosmos Ser. A Biologiczna 4 (4): 569–582.Google Scholar
 11. [anonym]. 1955d. “Plenarne zebranie Komisji Ewolucjonizmu PAN. [Plenary meeting of the Commission on Evolutionism of the Polish Academy of Sciences].” Kosmos Ser. A Biologiczna 4 (5): 719–720.Google Scholar
 12. [anonym]. 1956. “VI Sesja Zgromadzenia Ogólnego członków Polskiej Akademii Nauk. [The 6th Session of the General Assembly of members of the Polish Academy of Sciences].” Sprawozdania z Czynności i Prac Polskiej Akademii Nauk 4 (3).Google Scholar
 13. [anonym]. 1957. Biologia i polityka. Materiały narady biologów zorganizowanej przez “Po prostu.” [Biology and politics. Proceedings of a council of biologists organized by “Po prostu”]. Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 14. [anonym]. 1958. Konstanty Moldenhawer (życiorys). [Konstanty Moldenhawer (life history)]. [in:] Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za lata 19451954/55. [Chronicle of Poznań University 1945–1954/55]. Poznań: Uniwersytet Poznański.Google Scholar
 15. [anonym]. 1989. Łysenko i kosmopolici. [Lysenko and the cosmopolitans]. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.Google Scholar
 16. Bałut, Stanisław. 1954. “Próba wykorzystania zjawisk fotoperiodycznych do badań rozwoju stadialnego roślin drzewiastych. [An attempt at using photoperiodic phenomena in research on stadial development of tree plants].” Sylwan 98: 193–199.Google Scholar
 17. Barbacki, Stefan. 1960a. “Działalność naukowa prof. dr Edmunda Malinowskiego. [The scientific activity of prof. dr Edmund Malinowski].” Roczniki Nauk Rolniczych Ser. A 83 (1): 215–228.Google Scholar
 18. Barbacki, Stefan. 1960b. ‘Scientific activities of Edmund Malinowski—Professor in genetics.’ Genetica Polonica 1(1): 183–197.Google Scholar
 19. Bejnar, Witold. 1952. ‘Krzyżówki wegetatywne u buraków. [Vegetative hybrids in beets].’ Roczniki Nauk Rolniczych 61: 249–258.Google Scholar
 20. Bernacki, Włodzimierz, Głębocki, Henryk, Korkuć, Maciej, Musiał, Filip, Szarek, Jarosław, Zblewski, Zdzisław. 2007. Komunizm w Polsce: Zdrada zbrodnia, zakłamanie, zniewolenie. Warszawa:Kluszczyński.Google Scholar
 21. Białobok, Stefan. 1953a. Hodowla topoli w oparciu o metody miczurinowskiej biologii. [Cultivation of poplar based on of methods of Michurinian biology]. [in:] [anonym]. Materiały Konferencji Agrobiologicznej Leśników. Rogów, 913 września 1952 r. [Proceedings of the Agrobiological Conference of Foresters. Rogów, 9–13 September 1952]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.Google Scholar
 22. Białobok, Stefan. 1953b. ‘Program badawczy Zakładu Dendrologii i Pomologii PAN w Kórniku [Research program of the Department of Dendrology and Pomology at the Polish Academy of Sciences in Kórnik].’ Kosmos Ser. A Biologiczna 2(1): 107–109.Google Scholar
 23. Bikont, Anna, Sławomir, Zagórski. 1998. ‘Burzliwe dzieje gruszek na wierzbie [The turbulent history of pears on a willow].’ Gazeta Wyborcza 179: 12–15.Google Scholar
 24. Boratyński, Adam, Dolatowski, Jakub Oleksyn, Jacek 1993. ‘Stefan Białobok (1909–1992).’ Wiadomości Botaniczne 37(1/2): 93–109.Google Scholar
 25. Brzęk, Gabriel. 1992. Z Błażowej ku źródłom wiedzy. [From Błażowa to the sources of knowledge]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.Google Scholar
 26. Brzozowski, Stanisław. 1983. ‘Nauki rolnicze [Agricultural sciences].’ Kazimierz Maślankiewicz (ed.), Zarys dziejów nauk przyrodniczych w Polsce. [An outline of the history of natural sciences in Poland]. Warszawa:Wiedza Powszechna.Google Scholar
 27. Bystrek, Jan. 1985. ‘Profesor dr Józef Motyka (1900–1984).’ Wiadomości Botaniczne 29(4): 279–284.Google Scholar
 28. Chałasiński, Józef. 1957. ‘Drogi i bezdroża socjalizmu w nauce polskiej (1949–1956) [Paths and roadless tracts of socialism in Polish science (1949–1956)].’ Kultura i Społeczeństwo 1(1): 7–43.Google Scholar
 29. Connelly, John. 2000. Captive University: The Sovietization of East German, Czech and Polish Higher Education, 1945–1956. Chapel Hill, NC:University of North Carolina Press.Google Scholar
 30. D. S. 1935. ‘Miczurin.’ Wszechświat 5: 161–162.Google Scholar
 31. Dembowski, Jan. 1949. O nowej genetyce i dyskusja uczonych polskich o teorii Miczurina–Łysenki. [On the new genetics and the discussion of Polish scientists on the Michurin–Lysenko theory]. Warszawa:Książka i Wiedza.Google Scholar
 32. Dominik, Tadeusz. 1949. ‘Dalej o chromozomach… [Further on chromosomes…].’ Problemy 5(12): 855–856.Google Scholar
 33. Dominik, Tadeusz. 1950. ‘Jeszcze o chromozomach [More on chromosomes].’ Problemy 6(3): 203–205.Google Scholar
 34. Dybiec, Julian. 2000. Uniwersytet Jagielloński 1918–1939. Kraków:Polska Akademia Umiejętności.Google Scholar
 35. Dybiec, Julian. 2001. “Uniwersytet Jagielloński wobec stalinizmu 1945–1956. [The Jagiellonian University in the face of Stalinism 1945–1956].” Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejeô tności 3: 5–20 [and the discussion after the lecture, p. 20–33].Google Scholar
 36. Dzikowski, Bohdan. 1935. ‘I. W. Miczurin.’ Przyroda i Technika 14(8): 362–363.Google Scholar
 37. editorial staff. 1953. ‘Umieszczając powyżej nadesłany w dn. 18.II.53 r. list prof. B. Pawłowskiego, redakcja ze swej strony wyjaśnia co następuje:] [Publishing above prof. Bogumił Pawłowski’s letter of 18 February 1953, the editorial staff offers the following explanation:’ Kosmos Ser. A Biologiczna 2(3): 66–67.Google Scholar
 38. Gajewski, Wacław. 1956a. ‘Parę słów o sytuacji w naukach biologicznych [A few words on the situation in biological sciences].’ Problemy 12(10): 698–705.Google Scholar
 39. Gajewski, Wacław. 1956b. ‘XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego [The 29th convention of the Polish Botanical Society].’ Kosmos Ser. A Biologiczna 5(5): 605–610.Google Scholar
 40. Gajewski, Wacław. 1957. ‘Z podróży do Związku Radzieckiego [From a journey to the Soviet Union].’ Wiadomości Botaniczne 1(1): 19–39.Google Scholar
 41. Gajewski, Wacław. 1990. ‘The grim heritage of Lysenkoism: Four personal accounts. II. Lysenkoism in Poland.’ The Quaternary Review of Biology 65(4): 423–434.CrossRefGoogle Scholar
 42. Graham, Loren. 1972. Science and Philosophy in the Soviet Union. New York:Knopf.Google Scholar
 43. Grodziński, Zygmunt (ed.). 1952 [published in 1954]. Katalog polskiej literatury matematyczno–przyrodniczej. Tom XXI za lata 1945–1949. Catalogue of Polish scientific literature. Vol. xxi (1945–1949). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.Google Scholar
 44. Grodziński, Zygmunt (ed.). 1963. Katalog polskiej literatury biologicznej. Catalogue of Polish biological literature, Vol. xxii (1950–1954). Kraków: Polska Akademia Nauk–Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Biologicznych Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 45. Gurski, JH. 1930. ‘Pamięci Kazimierza Miczyńskiego [In remembrance of Kazimierz Miczyński].’ Roczniki Nauk Rolniczych xxiii: 1–14.Google Scholar
 46. Halawa, Marek (ed.). 2000. Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. Tom III M–R. [Contemporary Polish scientists. Biographical dictionary. Vol. iii M–R]. Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji.Google Scholar
 47. Halicz, Benedykt. 1958. Z dziejów myśli ewolucyjnej. [From the history of evolutionary thought]. Warszawa: PWN.Google Scholar
 48. Hübner, Piotr. 1999. ‘The Last Flight of Pegasus: The Story of the Polish Academy of Science and Letters and of the Warsaw Scientific Society, 1945–1952.’ East European Politics and Societies 13(1): 71–116.Google Scholar
 49. Hurwic, Józef. 1953. “Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. [General Congress of the Polish Copernican Naturalist Society].” Problemy 9 (7): 489–490.Google Scholar
 50. Huxley, Julian. 1949. Heredity East and West: Lysenko and World Science. New York:Henry Shuman.Google Scholar
 51. Jaczewski, Bohdan. 1992. Organizacje i instytucje życia naukowego w Polsce (listopad 1918–1939). [Organizations and institutions of scientific life in Poland (November 1918–1939)]. [in:] Bogdan Suchodolski (ed.), Historia nauki polskiej. [History of Polish science]. Vol. v 1918–1951. Part I (ed. Z. Skubała – Tokarska). Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
 52. de Janczewski, Edouard. 1907. ‘Monographie des Groseilliers.’ Ribes L. Mémoires de la Société de Physique et d’Histoire Naturelle de Genève 35(3): 199–516.Google Scholar
 53. Janion, Stefan. 1952. ‘III Zjazd Sekcji Socjologii i Ekologii Roślin Polskiego Towarzystwa Botanicznego [The 3rd Convention of the Section of Sociology and Ecology of Plants of the Polish Botanical Society].’ Kosmos 1(1): 56–58.Google Scholar
 54. Jankun, Andrzej. 1991. ‘Maria Magdalena Skalińska (1890–1977)–the 100th anniversary of her birth.’ Polish Botanical Studies 2: 3–16.Google Scholar
 55. Joravsky, David. 1970. The Lysenko Affair. Chicago:The University of Chicago Press.Google Scholar
 56. K. St. [Konstanty Stecki]. 1987. ‘Moldenhawer Konstanty (1889–1962).’ Stanisław Feliksiak (ed.), Słownik biologów polskich [Dictionary of Polish biologists]. Warszawa:Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 57. Karasiewicz, Stefan. 1924. ‘Mieszańce wegetatywne prof. Daniela. [Vegetative hybrids of prof. Daniel].’ Ogrodnictwo 20: 227–232.Google Scholar
 58. Köhler, Piotr. 2002. Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815–1952). Botany at the Academic Society of Cracow, Academy of Sciences and Letters and the Polish Academy of Sciences and Letters (1815–1952). Kraków:Polska Akademia Umiejętności.Google Scholar
 59. Köhler, Piotr. 2008. ‘Łysenkizm w botanice polskiej [Lysenkoism in Polish botany].’ Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 53(2): 83–161.Google Scholar
 60. Piotr, Köhler. 2009. ‘Szafer Władysław Józef, krypt. W.S.(1886–1970).’ Polski Słownik Biograficzny 46: 401–407.Google Scholar
 61. Kornaś, Jan. 1982. ‘Twórczość naukowa Bogumiła Pawłowskiego i jej źródła [Scientific output of Bogumił Pawłowski and its sources].’ Wiadomości Botaniczne 26(3): 91–99.Google Scholar
 62. Kornaś, Jan. 2000. ‘Bogumił Pawłowski (1898–1971).’ Zemanek Alicja (ed.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część I: Biografie uczonych. Kraków:Uniwersytet Jagielloński.Google Scholar
 63. Krementsov, Nikolai. 1997. Stalinist Science. New Jersey:Princeton University Press.Google Scholar
 64. Krementsov, Nikolai. 2005. International Science Between the Wars: The Case of Genetics. New York, NY:Routledge.Google Scholar
 65. Krzanowska, Halina. 2001. Recepcja w Polsce przełomowych odkryć genetyki w XX wieku. [The reception in Poland of groundbreaking discoveries in genetics in the twentieth century]. [in:] Adam Strzałkowski (ed.), Recepcja w Polsce nowych kierunków i teorii naukowych. [The reception in Poland of new scientific directions and theories]. Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności. Monografie, vol. 4.Google Scholar
 66. Kunicki-Goldfinger, Władysław. 1953. ‘Przedkomórkowe formy życia u bakterii [Pre-cellular forms of life in bacteria].’ Kosmos Ser. A Biologiczna 2(3): 25–32.Google Scholar
 67. Kunicki-Goldfinger, Władysław J. H. 1987. “Casus: łysenko.” Przegląd Katolicki 75(40) (=172): 5–6.Google Scholar
 68. Kunicki-Goldfinger, WładysławJ H. 1989. ‘Biologia–mity–polityka. [Biology–myths–politics].’ Problemy 10: 2–6.Google Scholar
 69. Kunicki-Goldfinger, Władysław J H. 1993. Znikąd do nikąd. [From nowhere to nowhere], I ed. Warszawa:Państwowy Instytut Wydawniczy.Google Scholar
 70. Kunicki-Goldfinger, Władysław J H. 2003. Znikąd do nikąd. [From nowhere to nowhere], II ed. Warszawa:Państwowy Instytut Wydawniczy.Google Scholar
 71. Kużdowicz, Alfons. 1955. ‘Wpływ szczepienia na syntezę alkaloidów tropinowych The influence of grafting on the synthesis of tropine alkaloids.’ Acta Societatis Botanicorum Poloniae 24(3): 549–566.Google Scholar
 72. Kużdowicz, Alfons, Bejnar, W. 1949. ‘Mieszańce wegetatywne [Vegetative hybrids].’ Postępy Wiedzy Rolniczej 1(1–2): 103–139.Google Scholar
 73. Kuźnicki, Leszek. 1996. ‘Władysław Kunicki-Goldfinger 1916–1995.’ Nauka Polska 1: 213–215.Google Scholar
 74. Łazarewicz, Cezary. 2000. “Sadzimy ryż, budujemy socjalizm. [We are planting rice, we are building socialism].” Gazeta – Magazyn [weekly supplement to Gazeta Wyborcza], 26(382) (29 June 2000): 6–10.Google Scholar
 75. Lecourt, Dominique. 1977. Proletarian Science? The Case of Lysenko. NLB (trans. Ben Brewster):London.Google Scholar
 76. Listowski, Anatol. 1954. ‘Devernalizacja czyli o tzw. odwracalności rozwoju [Devernalization or on the so–called reversibility of development].’ Postępy Nauki Rolniczej 1(6): 20–24.Google Scholar
 77. Łysenko, Trofim [ed.]. 1949. O sytuacji w biologii. Referat wygłoszony na sesji Wszechzwiązkowej Akademii Nauk Rolniczych im. W. I. Lenina 31 lipca 1948 roku. [On the situation in biology. A lecture delivered at a session of the Vladimir I. Lenin All–Union Academy of Agricultural Sciences on 31 July 1948]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawnictw Rolniczych. (translated into Polish by H. Birecka).Google Scholar
 78. Łysenko, Trofim. 1950. Agrobiologia. Prace z dziedziny genetyki, hodowli i nasiennictwa. [Agrobiology. Works on genetics, breeding, and seed production]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawnictw Rolniczych.Google Scholar
 79. Majewski, F. 1958. Michał Korczewski. [in:] Księga Pamiątkowa SGGW w Warszawie 19061956. [Commemorative book of the Main School of Agriculture in Warsaw, 1906–1956], vol. 1. Warszawa.Google Scholar
 80. Majewski, Tomasz. 2000. ‘Edward Franciszek Glinka Janczewski (1846–1918).’ Alicja Zemanek (ed.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część I: Biografie uczonych. Kraków:Uniwersytet Jagielloński.Google Scholar
 81. Majewski, Tomasz, Majchrowicz, Irena. 1986. ‘Profesor Tadeusz Dominik (1909–1980).’ Acta Mycologica 22(1): 53–65.Google Scholar
 82. Makarewicz, Aniela. 1956. “Za – czy przeciw Łysence. [For or against Lysenko].” Trybuna Ludu 95 (5 April 1956): 4.Google Scholar
 83. Makarewicz, Aniela, Stanisław, Skowron. 1955. ‘Dziedziczność i zmienność – zagajenie [Heredity and variability – preface].’ Kosmos Ser. A Biologiczna 4(6): 749–765.Google Scholar
 84. Malinowski, Edmund. 1927. Dziedziczność i zmienność. (Zarys genetyki). [Heredity and variability. (An outline of genetics)]. Lwów: Nakładem K. S. Jakubowskiego.Google Scholar
 85. Malinowski, Edmund. 1950. ‘Zakład Genetyki i Hodowli Roślin SGGW [Department of Genetics and Cultivation of Plants at the Main School of Agriculture].’ Postępy Wiedzy Rolniczej 2(1–2): 202–204.Google Scholar
 86. Malinowski, Edmund 1953. Anatomia roślin. [Plant anatomy]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 87. Malinowski, Edmund. 1954. ‘Zakład Genetyki PAN i Zakład Genetyki SGGW w Skierniewicach [Department of Genetics of the Polish Academy of Sciences and Department of Genetics of the Main School of Agriculture in Skierniewice].’ Kosmos Ser. A Biologiczna 3(4): 467–468.Google Scholar
 88. Marchlewski, Teodor. 1958. ‘Czy istnieje kryzys w genetyce [Is there a crisis in genetics?].’ Kosmos Ser. A Biologiczna 7(5): 517–532.Google Scholar
 89. Medvedev, Zhores. 1971. The Rise and Fall of T.D. Lysenko.. New York:Doubleday and Co. (trans. I. Michael Lerner).Google Scholar
 90. Michajłow, Włodzimierz. 1949a. ‘Na pierwszym etapie rozwoju nowej biologii w Polsce [At the first stage of the development of the new biology in Poland].’ Nowe Drogi 3(3): 123–133.Google Scholar
 91. Michajłow, Włodzimierz. 1949b. Nowy kierunek rozwoju biologii współczesnej (teoria Miczurina–łysenki). Stenogram odczytu wygłoszonego na wieczorze dyskusyjnym zorganizowanym staraniem Koła Przyrodników–Marksistów przy Redakcji “Nowych Dróg” dn. 26. I. 49 r. [A new direction in the development of contemporary biology (Michurin–Lysenko theory). Shorthand notes of a lecture delivered at a discussion evening organized by the Association of Marxist Naturalists attached to the Editorial Staff of “Nowe Drogi”, 26 January 1949]. Warszawa: Nowe Drogi. [separatum].Google Scholar
 92. 1952. O twórczym darwinizmie radzieckim. [On Soviet creative Darwinism]. [in:] Kazimierz Petrusewicz, Włodzimierz Michajłow and Stanisław Skowron, eds. Zagadnienia twórczego darwinizmu. Materiały Kursu Biologii w Dziwnowie 7 VII7 VIII 1952 r. [Issues in creative Darwinism. Proceedings of the Course in Biology, Dziwnów, 7 July–7 August 1952]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.Google Scholar
 93. Michajłow, Włodzimierz, Kazimierz, Petrusewicz. 1954. ‘Dziesięć lat rozwoju biologii w Polsce Ludowej [Ten years of development of biology in People’s Poland].’ Kosmos Ser. A Biologiczna 3(6): 703–723.Google Scholar
 94. Michajłow, Włodzimierz and Kazimierz Petrusewicz (eds.). 1954b. Materiały Konferencji Młodej Kadry Biologów w Kortowie 18 VIII28 VIII 1953. [Proceedings of the Conference of Young Biology Personnel in Kortowo, 18 August–28 August 1953]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.Google Scholar
 95. Mirek, Zbigniew, Lucyna Musiał and Janusz J. Wójcicki (eds.). 1995. Kto jest kim w botanice polskiej. Who is who in Polish botany. Kraków: Polish Botanical Studies – Guidebook Series, vol. 14.Google Scholar
 96. Moldenhawer, Constantin. 1949a. ‘[published in 1950]. Introduction to experiments carried out on vegetable hybrids by grafting.’ Comptes Rendus Mensuels des séances de la Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles de l’Académie Polonaise des Sciences et des Letters 10: 13–14.Google Scholar
 97. Moldenhawer, Konstanty. 1949b. ‘[published in 1950] Wstępne doświadczenia nad otrzymywaniem mieszańców wegetatywnych na drodze szczepień. (Komunikat tymczasowy) [Preliminary experiments in obtaining vegetative hybrids by means of grafting (Temporary report).’ Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 50(8): 448–451.Google Scholar
 98. Moldenhawer, Konstanty. 1951. [published in 1952]. Dalsze wyniki badań nad mieszańcami wegetatywnymi ze szczególnym uwzględnieniem rodziny SolanaceaComposita. [Further results of research on vegetative hybrids with special consideration given to the SolanaceaComposita family.’ Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 52(3): 222.Google Scholar
 99. Motyka, Józef. 1953a. Geobotanika [Geobotany]. Warszawa:Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 100. Motyka, Józef. 1953b. ‘Próba zastosowania metod materializmu dialektycznego w geobotanice [An attempt at applying the methods of dialectic materialism in geobotany].’ Kosmos Ser. A Biologiczna 2(4): 25–51.Google Scholar
 101. Niemirowicz-Szczytt, Katarzyna. 1996. Edmund Malinowski, profesor genetyki. [in:] Tomasz Majewski (ed.), Materiały do historii Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. [Materials for the history of the Horticultural Faculty of the Main School of Agriculture]. Warszawa: Fundacja Rozwój SGGW.Google Scholar
 102. Obmiński, Zygmunt Marian. 1953. ‘Próba interpretacji rozwoju osobniczego roślin drzewiastych z punktu widzenia nowej biologii. [An attempt at interpreting individual development of tree plants from the point of view of the new biology].’ Sylwan 97: 401–440.Google Scholar
 103. Obmiński, Zygmunt. 1957. ‘O właściwy pogląd na rolę miczurinizmu w naukach biologicznych [For a proper view on the role of Michurinism in biological sciences].’ Sylwan 101(4): 1–13.Google Scholar
 104. Osęka, Piotr. 2000. Władysław Kunicki-Goldfinger. [in:] Jan Skórzyński (ed.), Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956–89. [Opposition in the Polish People’s Republic. Biographical dictionary 1956–89]. vol. 1. Warszawa: Ośrodek Karta.Google Scholar
 105. P. 1950. ‘Spostrzeżenia ze Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego we Wrocławiu [Observations from the Convention of the Polish Botanical Society in Wrocław].’ życie Nauki 5(11–12): 954–956.Google Scholar
 106. Paszewski, Adam. 1998. ‘Prof. dr hab Wacław Gajewski, profesor zw Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (28.02.1911–12.12.1997) [Prof. dr hab. Wacław Gajewski, a professor of Warszawa University and the Institute of Biochemistry and Biophysics at the Polish Academy of Science, a real member of the Polish Academy of Sciences (28 February 1911–12 December 1997)].’ Postępy Mikrobiologii 37(1): 5–7.Google Scholar
 107. Pawłowski, Bogumił. 1953. ‘W sprawie Zjazdu Sekcji Socjologii i Ekologii Roślin Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Białowieży [On the issue of the Convention of the Section of Sociology and Ecology of Plants of the Polish Botanical Society in Białowieża].’ Kosmos Ser. A Biologiczna 2(3): 65–66.Google Scholar
 108. Petrusewicz, Kazimierz and Włodzimierz Michajłow. 1951. “O twórczy rozwój nauk biologicznych w Polsce (przed I Kongresem Nauki Polskiej). [For a creative development of biological sciences in Poland (before the 1st Congress of Polish Science)].” Nowe Drogi 5 (1) : 220–233.Google Scholar
 109. 1955a. “O obecnym etapie walk ideologicznych w biologii. [On the present stage of ideological struggle in biology].” Nowe Drogi 9(9): 11–27.Google Scholar
 110. Petrusewicz, Kazimierz, Włodzimierz, Michajłow. 1955b. ‘O obecnym etapie walk ideologicznych w biologii [On the present stage of ideological struggle in biology].’ Kosmos Ser. A Biologiczna 4(6): 729–748.Google Scholar
 111. Petrusewicz, Kazimierz, Włodzimierz Michajłow and Stanisław Skowron (eds.). 1952. Zagadnienia twórczego darwinizmu. Materiały Kursu Biologii w Dziwnowie 7 VII7 VIII 1952 r. [Issues in creative Darwinism. Proceedings of the Course in Biology, Dziwnów, 7 July–7 August 1952]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.Google Scholar
 112. Pieniążek, Szczepan Aleksander. 1949a. ‘Odpowiedź na list prof. Dominika. [Reply to a letter by prof. Dominik].’ Problemy 5(12): 857.Google Scholar
 113. Pieniążek, Szczepan Aleksander. 1949b. ‘Rola chromozomów. [The role of chromosomes].’ Problemy 5(8): 573.Google Scholar
 114. Pieniążek, Szczepan Aleksander. 1950a. ‘Krzyżówki wegetatywne. [Vegetative hybrids].’ Problemy 6(6): 392–396.Google Scholar
 115. Pieniążek, Szczepan Aleksander. 1950b. ‘W odpowiedzi prof. Dominikowi. [In reply to prof. Dominik].’ Problemy 6(3): 205.Google Scholar
 116. Putrament, Aleksandra. 1990. ‘The grim heritage of Lysenkoism: four personal accounts III. How I became a Lysenkoist.’ The Quaternary Review of Biology 65(4): 435–445.CrossRefGoogle Scholar
 117. Reguła, Jan Alfred. 1994. Historia Komunistycznej Partii Polski w świetle faktów i dokumentów. [The history of the Polish Communist Party in light of facts and documents], 3rd ed. Toruń: Portal.Google Scholar
 118. Rejman, Aleksander. 1952. ‘Rozwój stadialny, okresy wzrostu i owocowania, oraz fenofazy drzew owocowych [Stadial development, periods of growth and fructification, and phenophases of fruit trees].’ Przegląd Ogrodniczy 29(9): 1–4.Google Scholar
 119. Roll-Hansen, Nils. 2006. The Lysenko Effect: The politics of science. Amherst, NY:Humanity Books.Google Scholar
 120. Rothschild, Joseph, Wingfield, Nancy M. 2000. Return to diversity: A political history of East Central Europe since World War II. New York, Oxford:Oxford University Press.Google Scholar
 121. “Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 12 marca 1926 w sprawie programu studiów i egzaminów w zakresie botaniki na stopień magistra filozofii. [An order of the Minister of Religious Denominations and Public Enlightenment of 12 March 1926 regarding the syllabus of studies and examinations in botany for the degree of Master of Philosophy].” Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, nr 8 (15 May 1926), position 69.Google Scholar
 122. Saito, Hirofumi. 2009. The impact of the Soviet genetics controversy on Japan from the late 1930s to the early 1950. [in:] XXIII International Congress of History of Science and Technology “Ideas and Instruments in Social Context.” Book of Abstracts and List of Participants. 28 July–2 August 2009, Budapest, Hungary: Omigraf Ltd., pp. 186–187.Google Scholar
 123. Salmanowicz, Stanisław. 2006. “Między strachem a manipulacją: inteligencja polska wobec stalinizmu. [Between fear and manipulation: Polish intelligentsia in the face of Stalinism].” Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności 7: 81–94 [and the discussion after the lecture, pp. 95–104].Google Scholar
 124. Shore, Marci. 2006. Caviar and Ashes: A Warsaw Generation’s Life and Death in Marxism, 1918–1968. New Haven, CT:Yale University Press.Google Scholar
 125. Skalińska, Marja. 1928. “Zarys rozwoju genetyki w Polsce. [An outline of the development of genetics in Poland].” Kosmos, tom jubileuszowy, part I: 40–44.Google Scholar
 126. Skalińska, Marja. 1939. Genetyka. Warszawa:Polskie Towarzystwo Eugeniczne.Google Scholar
 127. Soyfer, Valery. 1994. T.D. Lysenko and the Tragedy of Soviet Science. New Jersey:Rutgers University Press.Google Scholar
 128. Śródka, Andrzej and Paweł Szczawiński. 1985. Biogramy Uczonych Polskich. Materiały o życiu i działalnoŚci członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN. CzęŚć II: Nauki biologiczne. [Biograms of Polish scientists. Materials on the life and activity of members of the Academy of Sciences and Letters in Cracow, Academic Society of Warsaw, Polish Academy of Sciences and Letters, Polish Academy of Sciences. Part II: Biological sciences]. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
 129. Środoń, Andrzej, Wierzbicka, Eugenia. 1969. Katalog polskiej literatury biologicznej. Catalogue of Polish biological literature, Vol. xxiii (1955–1959) part 1. 1969. Wrocław–Warszawa–Kraków: Polska Akademia Nauk–Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Biologicznych:Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
 130. Środoń, Andrzej, Wierzbicka, Eugenia. 1970. Katalog polskiej literatury biologicznej. Catalogue of Polish biological literature. Vol. xxiii (1955–1959) part 2. 1970. Wrocław–Warszawa–Kraków: Polska Akademia Nauk–Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Biologicznych:Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
 131. Stawiński, Wiesław. 2006. ‘Nauczanie cytologii i genetyki na przestrzeni XX w. [Teaching cytology and genetics in the 20th century].’ Wiesław Stawiński, Alicja Walosik (eds.), Dydaktyka biologii i ochrony środowiska. [Didactics of biology and environment protection]. 2nd edition. Wydawnictwo Naukowe PWN:Warszawa.Google Scholar
 132. Świątkowska, K. 1955. ‘Z działalnoŚci Zrzeszenia Przyrodników–Marksistów. [From the activity of the Association of Marxist Naturalists].’ WszechŚwiat 1(1845): 41–42.Google Scholar
 133. Szafer, Władysław. 1957. ‘O niektórych niespełnionych zadaniach Polskiej Akademii Nauk. [On some tasks of the Polish Academy of Science that have not been carried out].’ Kultura i Społeczeństwo 1(1): 56–63.Google Scholar
 134. Szymkiewicz, Dezydery. 1928. “Przyczynek do kwestji przystosowania się organizmów do otoczenia. [Contribution to the problem of adaptation of organisms to environment].” Kosmos Ser. B Przegląd zagadnień naukowych 52: 54–56.Google Scholar
 135. Winogradowa, T (ed.). 1952. Podstawy biologii miczurinowskiej. [Rudiments of Michurin biology]. Warszawa:Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.Google Scholar
 136. Wóycicki, Stanisław. 1932. ‘Krytyczny przegląd rozwoju poglądów na mieszańce wegetatywne w związku z próbą rozwiązania sprawy mieszańca wegetatywnego lilaków odmian: President Poincare  + Dame Blanche. [A critical survey of views on vegetative hybrids in connection with an attempt to solve the problem of a vegetative hybrid of the varieties of lilac: President Poincare + Dame Blanche].’ Acta Societatis Botanicorum Poloniae 9: 47–86.Google Scholar
 137. Żarnowski, Janusz. 1992. ‘Społeczeństwo polskie. c) Inteligencja. [Polish society. Section c) Intelligentsia].’ Bohdan Suchodolski (ed.), Historia nauki polskiej. [History of Polish science]. Vol. v 1918–1951. Part I (ed. Z. Skubała–Tokarska). Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im.  :Ossolińskich.Google Scholar
 138. Zhilin, Sergey G. 1982. Armen Leonovich Takhtadzhyan. Moskva:Nauka.Google Scholar
 139. Zhilin, Sergey G. 2002. “Szkoły botaniczne Armena Leonowicza Tachtadżjana (w dziewięćdziesięciolecie urodzin). Botanical scientific schools of Armen Leonovich Takhtajan (on the 90th anniversary of his birth).” Wiadomości Botaniczne 46 (1/2): 7–17. (translated into Polish by P. Köhler).Google Scholar
 140. Zirkle, Conway (ed.). 1949. Death of a Science in Russia. Philadelphia:University of Pennsylvania Press (The Fate of Genetics as Described in Pravda and Elsewhere).Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V. 2010

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of BotanyThe Jagiellonian UniversityCracowPoland

Personalised recommendations