Argumentation

, Volume 25, Issue 1, pp 123–125 | Cite as

Jean Wagemans: Redelijkheid en overredingskracht van argumentatie. Een historisch-filosofische studie over de combinatie van het dialectische en het retorische perspectief op argumentatie in de pragma-dialectische argumentatietheorie (Reasonableness and Persuasiveness of Argumentation. An Historical-Philosophical Study on the Combination of the Dialectical and Rhetorical Perspective on Argumentation in the Pragma-Dialectical Argumentation Theory)

Article

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V. 2010

Authors and Affiliations

  1. 1.Lessius University CollegeAntwerpBelgium

Personalised recommendations