Advertisement

International Journal of Clinical Oncology

, Volume 24, Issue 12, pp 1632–1634 | Cite as

List of reviewers 2018–2019

Acknowledgments
  • 6 Downloads

We would like to extend our heartfelt thanks to the following reviewers who have served the journal by providing invaluable editorial assistance and in-depth reviews during the 2018–2019 period.

Abe, Masakazu

Abe, Tatsuya

Aiba, Keisuke

Akamatsu, Hiroaki

Akimoto, Tetsuo

Amano, Koji

Ando, Masashi

Ando, Yuichi

Aoyagi, Keishiro

Asakage, Takahiro

Baba, Hideo

Baba, Tsukasa

Beppu, Toru

Chikamatsu, Kazuaki

Doi, Ryuichiro

Doihara, Hiroyoshi

Ebina, Yasuhiko

Eguchi, Susumu

Endo, Itaru

Enokida, Tomohiro

Ezawa, Masahiro

Fujii, Takaaki

Fujii, Takuma

Fujii, Tsutomu

Fujii, Yasuhisa

Fujimoto, Kiyohide

Fujimoto, Yasushi

Fujimura, Masaki

Fujita, Kazutoshi

Fujita, Tomoyuki

Fujiwara, Hiroyuki

Fujiwara, Kazunori

Fujiwara, Kiyoshi

Fujiwara, Yoshiyuki

Fukagai Takashi

Fukasawa, Ichio

Fukushige, Tetsushi

Fukushima, Ryoji

Funahashi, Kimihiko

Furuhata, Tomohisa

Furui, Tatsuro

Furukawa, Madoka

Futani, Hiroyuki

Goi, Takanori

Goto, Ryoichi

Hamajima, Nobuyuki

Hanai, Akiko

Hara, Isao

Harada, Hiroyuki

Harimoto, Norifumi

Notes

Copyright information

© Japan Society of Clinical Oncology 2019

Personalised recommendations