Advertisement

Neurological Sciences

, Volume 40, Issue 4, pp 905–905 | Cite as

Correction to: A multimodal imaging features of the brain in adult-onset neuronal intranuclear inclusion disease

 • Yajing Liu
 • Jiancong Lu
 • Kai Li
 • Hai Zhao
 • Yanyun Feng
 • Zaiqiang Zhang
 • Lang Hu
 • Guode Li
 • Yan ShaoEmail author
 • Yukai WangEmail author
Correction
 • 141 Downloads

Correction to: Neurological Sciences 2019

  https://doi.org/10.1007/s10072-019-03742-5

In the original article, Zaiqiang Zhang was affiliated to Department of Neurology, Beijing Hospital, National Center of Gerontology, Beijing, China. The corrected affiliation should be: Department of Neurology, Beijing Tiantan Hospital, Capital Medical University, Beijing, China.

Notes

Copyright information

© Fondazione Società Italiana di Neurologia 2019

Authors and Affiliations

 • Yajing Liu
  • 1
 • Jiancong Lu
  • 1
 • Kai Li
  • 2
 • Hai Zhao
  • 1
 • Yanyun Feng
  • 1
 • Zaiqiang Zhang
  • 3
 • Lang Hu
  • 1
 • Guode Li
  • 1
 • Yan Shao
  • 1
  Email author
 • Yukai Wang
  • 1
  Email author
 1. 1.Department of NeurologyFoshan Hospital Affiliated to Sun Yat-sen UniversityFoshanChina
 2. 2.Department of Neurology, Beijing Hospital, National Center of GerontologyBeijingChina
 3. 3.Department of Neurology, Beijing Tiantan HospitalCapital Medical UniversityBeijingChina

Personalised recommendations