Advertisement

Surgery Today

, Volume 49, Issue 1, pp 99–101 | Cite as

Acknowledgment to reviewers

Acknowledgment
  • 25 Downloads

The Editors and Editorial Board Members express their appreciation to the following consultants for reviewing manuscripts during 2017–2018.

Takayuki Abe

Yoshito Akagi

Tomohiko Akahoshi

Atsushi Akai

Nobuhisa Akamatsu

Sadako Akashi

Kohei Akazawa

Toshiaki Akita

Sadaf Alipour

Takashi Anayama

Masaki Anraku

Keiju Aokage

Taku Aoki

Toshimitsu Araki

Takaaki Arigami

Shun-ichi Ariizumi

Tohru Asai

Takanori Ayabe

Hideo Baba

Yoshifumi Baba

Toru Bando

Naohito Beppu

Toru Beppu

Andreas Brandl

Kelly Buzatti

Masayuki Chida

Koji Chihara

Akira Chikamoto

Haruhiko Cho

Yasunori Cho

Sae Byeol Choi

Hiroyuki Daiko

Katsuki Danno

Hiroshi Date

Jun-o Deguchi

Ryuichiro Doi

Hiroyoshi Doihara

Tomoki Ebata

Yuma Ebihara

Hidetoshi Eguchi

Susumu Eguchi

Itaru Endo

Tsuyoshi Etoh

Yasushi Fuchimoto

Shoichi Fujii

Takaaki Fujii

Tsutomu Fujii

Satoshi Fujimi

Naoki Fujimura

Tomomi Fujisawa

Fumihiko Fujita

Hitoshi Fujiwara

Yoshiyuki Fujiwara

Takayuki Fukui

Toshihiro Fukui

Takumi Fukumoto

Ryoji Fukushima

Kimihiko Funahashi

Tomohisa...

Copyright information

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018

Personalised recommendations