Advertisement

Journal of Anesthesia

, Volume 32, Issue 6, pp 917–920 | Cite as

Acknowledgment to reviewers

Acknowledgment
  • 23 Downloads

JOAN Reviewer List

Hiroaki Abe

Takehiko Adachi

Fumimasa Amaya

Tomio Andoh

Tomohiko Aoe

Hideko Arita

Takashi Asai

Shotaro Aso

Takafumi Azami

Toshiharu Azma

William Camann

Kyungho Chang

Eiichi Chihara

Sungsam Cho

Adam Deane

Katsushi Doi

Kent Doi

Laura Downey

Hideaki Ebana

Mitsutaka Edanaga

Moritoki Egi

James Figge

Geoffrey Frawley

Yuji Fujino

Yoshihito Fujita

Yoshihisa Fujita

Yoshihiro Fujiwara

Kazuhiko Fukuda

Kazuo Fukumitsu

Makoto Fukusaki

Richard Galgon

Toru Goyagi

Satoshi Hagihira

Takahiro Hakozaki

Hiroshi Hamada

Shinsuke Hamaguchi

Koji Hara

Junichi Hasegawa

Maiko Hasegawa-Moriyama

Eiji Hashiba

Soshi Hashimoto

Noboru Hatakeyama

Tetsuo Hatanaka

Yukio Hayashi

Kazuo Higa

Hideyuki Higuchi

Naomi Hirakawa

Haruhiko Hiraoka

Naoyuki Hirata

Munetaka Hirose

Koki Hirota

Kiichi Hirota

Kazuyoshi Hirota

Sumio Hoka

Duenpen Horatanaruang

Takashi Horiguchi

Koji Hosokawa

Kunihisa Hotta

Naoya Iguchi

Takefumi Inada

Yoshimi Inagaki

Satoki Inoue

Soichiro Inoue

Shigeaki Inoue

Masahiro Irifune

Kazuyoshi...

Copyright information

© Japanese Society of Anesthesiologists 2018

Personalised recommendations