Pediatric Nephrology

, Volume 19, Issue 1, pp 124–124

Really sterile pyuria with Kawasaki disease?

 • Nobuko Shiono
 • Yasutsugu Koga
 • Hironobu Ito
 • Kiyoshi Egawa
 • Satoru Ono
 • Noritomo Itami
Letter to the Editors

DOI: 10.1007/s00467-003-1322-y

Cite this article as:
Shiono, N., Koga, Y., Ito, H. et al. Pediatr Nephrol (2004) 19: 124. doi:10.1007/s00467-003-1322-y

Keywords

Kawasaki disease Pyuria C-reactive protein Erythrocyte sedimentation rate 

Copyright information

© IPNA 2003

Authors and Affiliations

 • Nobuko Shiono
  • 1
 • Yasutsugu Koga
  • 1
 • Hironobu Ito
  • 1
 • Kiyoshi Egawa
  • 1
 • Satoru Ono
  • 1
 • Noritomo Itami
  • 1
 1. 1.Department of PediatricsNikko Memorial HospitalMuroran 051, HokkaidoJapan

Personalised recommendations