Advertisement

Archive for History of Exact Sciences

, Volume 63, Issue 1, pp 5–31 | Cite as

The meaning of πλασμαтιкόν in Diophantus’ Arithmetica

 • Fabio AcerbiEmail author
Article

Abstract

Three problems in book I of Diophantus’ Arithmetica contain the adjective plasmatikon, that appears to qualify an implicit reference to some theorems in Elements, book II. The translation and meaning of the adjective sparked a long-lasting controversy that has become a nonnegligible aspect of the debate about the possibility of interpreting Diophantus’ approach and, more generally, Greek mathematics in algebraic terms. The correct interpretation of the word, a technical term in the Greek rhetorical tradition that perfectly fits the context in which it is inserted in the Arithmetica, entails that Diophantus’ text contained no (implicit) reference to Euclid’s Elements. The clause containing the adjective turns out to be a later interpolation, that cannot be used to support any algebraic interpretation of the Arithmetica.

Keywords

Arabic Version French Translation Arabic Text Greek Text Arabic Translation 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Acerbi F. 2008, Hypatia, in N. Koertge (ed.), New Dictionary of Scientific Biography. Detroit, Ch. Scribner’s Sons, vol. III, pp. 435–437.Google Scholar
 2. Allard A. 1979, L’Ambrosianus Et 157 Sup., un manuscrit autographe de Maxime Planude, Scriptorium 33, pp. 219–234.Google Scholar
 3. Allard A. 1982–3, La tradition du texte grec des Arithmétiques de Diophante d’Alexandrie, Revue d’historie des textes 12–13, pp. 57–137.Google Scholar
 4. Allard A. 1983, Les scholies aux Arithmétiques de Diophante d’Alexandrie dans le Matritensis Bibl. Nat. 4678 et les Vaticani gr. 191 et 304, Byzantion 53, pp. 664–760.Google Scholar
 5. Apollonii Pergaei quae graece exstant, cum commentariis antiquis, edidit et latine interpretatus est I.L. Heiberg. 2 vols. Leipzig, B.G. Teubner 1891–93 (reprint ed.: Stuttgart, B.G. Teubner 1974).Google Scholar
 6. Archimedis Opera Omnia, cum Commentariis Eutocii, iterum edidit I.L. Heiberg. 3 vols. Leipzig, B.G. Teubner 1910–15 (reprint ed.: Stuttgart und Leipzig, B.G. Teubner 1972).Google Scholar
 7. Aristotelis Opera. Volumen Tertium. Librorum deperditorum fragmenta. Collegit et annotationibus instruxit O. Gigon. Berlin/New York, W. De Gruyter 1987.Google Scholar
 8. Athenaei Naucratitae Dipnosophistarum libri XV, recensuit G. Kaibel. 3 vols. Leipzig, B.G. Teubner 1887–1890 (reprint ed.: Stuttgart, B.G. Teubner 1985–1992).Google Scholar
 9. Caveing M. 1997, La constitution du type mathématique de l’idéalité dans la pensée grecque.Vol. 2. La figure et le nombre. Lille, Presses Universitaires du Septentrion.Google Scholar
 10. Christianidis J. 1995, Maxime Planude sur le Sens du Terme Diophantien plasmatikón, Historia Scientiarum (New Series) 6, pp. 37–41.Google Scholar
 11. Corpus Rhetoricum. Anonyme, Préambule à la Rhétorique. Aphtonios, Progymnasmata. Pseudo-Hermogène, Progymnasmata. Textes établis et traduits par M. Patillon. Paris, Les Belles Lettres 2008.Google Scholar
 12. Cossali P. 1797, Origine, trasporto in Italia, primi progressi in essa dell’algebra. Storia critica di nuove disquisizioni analitiche e metafisiche arricchita. Vol. I. Dalla Reale tipografia parmense.Google Scholar
 13. Diophante 1984, Les arithmétiques. Tome III: Livre IV; Tome IV: Livres V-VI-VII. Texte établi et traduit par R. Rashed. Paris, Les Belles Lettres.Google Scholar
 14. Diophante d’Alexandrie 1926, Les six livres arithmétiques et le livre des nombres polygones, traduits avec une introduction et des notes par P. Ver Eecke. Bruges, Desclée De Brouwer & Cie (reprint ed.: Paris, Blanchard 1959).Google Scholar
 15. Diophante d’Alexandrie 1980, Les arithmétiques. Histoire du texte grec, édition critique, traductions et scholies par A. Allard. 2 vols. Tourpes.Google Scholar
 16. Diophanti Alexandrini Rerum Arithmeticarum libri sex, quorum primi duo adiecta habent Scholia, Maximi (ut coniectura est) Planudis. Item Liber de Numeris Polygonis seu Multangulis. Opus incomparabile, verae Arithmeticae Logisticae perfectionem continens, paucis adhuc visum. A Guil. Xylandro Augustano incredibili labore Latinè redditum, et Commentariis explanatum, inque lucem editum, ad Illustriss. Principem Ludovicum Vuirtembergensem. Basileae per Eusebium Episcopium, & Nicolai Fr. haeredes. MDLXXV.Google Scholar
 17. Diophanti Alexandrini Arithmeticorum libri sex, et de numeris multangulis liber unus. Nunc primùm Grecè et Latinè editi, atque absolutissimis Commentariis illustrati. Auctore Claudio Gaspare Bacheto Meziriaco Sebusiano, V.C. Lutetiae Parisiorum, Sumptibus Hieronymi Drovart, via Jacobaea, sub Scuto Solari. MDCXXI.Google Scholar
 18. Diophanti Alexandrini Opera Omnia cum Graeciis commentariis, edidit et latine interpretatus est P. Tannery. Leipzig, B.G. Teubner 1893–1895 (reprint ed.: Stuttgart, B.G. Teubner 1974).Google Scholar
 19. Euclidis Elementa, post I.L. Heiberg edidit E.S. Stamatis. 5 vols. Leipzig, B.G. Teubner 1969–1977.Google Scholar
 20. Federspiel M. 2006, Sur le sens de METAMETAΛAMBANEIN et de METAΛ dans les les mathématiques grecques, Les études Classiques 74, pp. 105–113.Google Scholar
 21. Gandz S. 1937, The Origin and Development of the Quadratic Equations in Babylonian, Greek and Early Arabic Algebra, Osiris 3, pp. 405–577.Google Scholar
 22. Hankel H. 1874, Beiträge zur Geschichte der Mathematik im Altertum und Mittelalter. Leipzig, B.G. Teubner (reprint ed.: Hildesheim, Georg Olms Verlag 1965).Google Scholar
 23. Heath T.L. (1910) Diophantus of Alexandria: A Study in the History of Greek Algebra. Cambridge University Press, CambridgezbMATHGoogle Scholar
 24. Heath T.L. 1921, A History of Greek Mathematics. 2 vols. Oxford, Oxford University Press (reprint ed.: New York, Dover 1981).Google Scholar
 25. Rhetores graeci. Volumen VI. Hermogenis opera, edidit H. Rabe. Leipzig, B.G. Teubner 1913 (reprint ed.: Stuttgart, B.G. Teubner 1985).Google Scholar
 26. Iamblichi in Nichomachi arithmeticam introductionem liber, ad fidem codicis florentini edidit H. Pistelli. Leipzig, B.G. Teubner 1894 (reprint ed.: Stuttgart, B.G. Teubner 1975).Google Scholar
 27. Lexicographi graeci. Vol. I. Suidae Lexicon A − Ω. Index, edidit A. Adler. Pars 4: :Π–Ψ (1935). Leipzig, B.G. Teubner (reprint ed.: München und Leipzig, K.G. Saur 2001).Google Scholar
 28. Mahoney M.S. 1971, Babylonian Algebra: Form vs. Content, Studies in History and Philosophy of Science 1, pp. 369–380.Google Scholar
 29. Meijering R. (1987) Literary and Rhetorical Theories in Greek Scholia. Egbert Forsten, GroningenGoogle Scholar
 30. Nesselmann G.H.F. 1842, Versuch einer kritischen Geschichte der Algebra. Nach den Quellen bearbeitet. Erster Theil, Die Algebra der Griechen. Berlin, G. Reimer.Google Scholar
 31. Nicomachi Geraseni Pythagorei Introductionis Arithmetica libri II, recensuit R. Hoche. Leipzig, B.G. Teubner 1866.Google Scholar
 32. Papadopoulou Th. 1999, Literary Theory and Terminology in the Greek Tragic Scholia: The Case of ΠΛΛΑΣΜΑ, , Bulletin of the Institute of Classical Studies 43, pp. 203–210.Google Scholar
 33. Pappi Alexandrini Collectionis quae supersunt, e libris manu scriptis edidit latina interpretatione et commentariis instruxit F. Hultsch. 3 vols. Berlin, Weidmann 1876–78 (reprint ed.: Amsterdam, Hakkert 1965).Google Scholar
 34. Maximi monachi Planudis epistulae, edidit M. Treu. Vratislaviae, apud G. Koobner 1890 (reprint ed.: Amsterdam, Hakkert 1960).Google Scholar
 35. Maximi monachi Planudis epistulae, edidit P.A.M. Leone. Classical and Byzantine Monographs 18. Amsterdam, Hakkert 1991.Google Scholar
 36. Pontani F. 2005, Sguardi su Ulisse. La tradizione esegetica greca all’Odissea. Sussidi eruditi 63. Roma, Edizioni di Storia e Letteratura.Google Scholar
 37. Procli Diadochi in primum Euclidis elementorum librum commentarii, ex recognitione G. Friedlein. Leipzig, B.G. Teubner 1873 (reprint ed.: Hildesheim, Georg Olms Verlag 1992).Google Scholar
 38. Procli Diadochi in Platonis rem publicam commentarii, edidit G. Kroll. 2 vols. Leipzig, B.G. Teubner 1899–1901 (reprint ed.: Amsterdam, Hakkert 1965).Google Scholar
 39. Procli Diadochi in Platonis Cratylum commentaria, edidit G. Parquali. Leipzig, B.G. Teubner 1908 (reprint ed.: Stuttgart, B.G. Teubner 1994).Google Scholar
 40. Scholia Graeca in Odysseam, edidit F. Pontani. I. Scholia ad libros α–β. Pleiadi 6.1. Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 2008.Google Scholar
 41. Scholia in Homeri Odysseae A 1–309, auctiora et emendatiora edita ab A. Ludwich, Regiomontii 1888–1890.Google Scholar
 42. Die Schule des Aristoteles. Texte und Kommentar, herausgegeben von F. Wehrli. 2., ergänzte und verbesserte Auflage. Heft VIII, Eudemos von Rhodos. Basel/Stuttgart, Schwabe & Co. Verlag 1969.Google Scholar
 43. Sesiano J. 1982, Books IV to VII of Diophantus’ Arithmetica, in the Arabic Translation Attributed to QustsZZZZ. New York/Heidelberg/Berlin, Springer-Verlag.Google Scholar
 44. Sexti Empirici Opera, recensuit H. Mutschmann. Volumen III Adversus Mathematicos libros I-VI continens, edidit J. Mau. Indices ad vol. I-IIIadiecit K. Janácek. Leipzig, B.G. Teubner 1954.Google Scholar
 45. Simplicii in Aristotelis physicorum libros quattuor priores commentaria, in Commentaria in Aristotelem Graeca, vol. IX, consilio et auctoritate Academiae litterarum Regiae Borussicae edidit H. Diels. Berlin, G. Reimer 1882 (reprint ed.: Berlin, De Gruyter 1957).Google Scholar
 46. Stamatis E.S. 1963, Les Arithmétiques de Diophante. L’algèbre des Grecs anciens. Athens, Organismos Ekdoseos Didaktikou Biblion.Google Scholar
 47. Stoicorum Veterum Fragmenta, collegit I. von Arnim. 3 vols. Leipzig, B.G. Teubner 1903–1905.Google Scholar
 48. Suidae Lexicon, graece et latine ad fidem optimorum librorum exactum post Th. Gaisfordum recensuit et annotatione critica instruxit G. Bernhardy. 2 vols. Halis et Brunswigae, 1834–1853.Google Scholar
 49. Tannery P. 1880, L’article de Suidas sur Hypatia, Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux, t. II, pp. 197–201, reprinted in Tannery 1912–1950, tome I (1912), n. 7, pp. 74–79.Google Scholar
 50. Tannery P. 1882, De la solution géométrique des problèmes de second degré avant Euclide, Mémoires de la Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 2e série, IV, pp. 395–416, reprinted in Tannery 1912–1950, tome I (1912), n. 20, pp. 254–280.Google Scholar
 51. Tannery P. 1884, La perte de sept livres de Diophante, Bulletin des Sciences mathématiques, 2e série, t. VIII, pp. 192–206, reprinted in Tannery 1912–1950, tome II (1912), n. 33, pp. 73–90.Google Scholar
 52. Tannery P. 1887, La géométrie grecque. Paris, Gauthier-Villars (reprinted: Paris, Éditions Jacques Gabay 1988).Google Scholar
 53. Tannery P. 1912–1950, Mémoires Scientifiques, publiés par J.L. Heiberg & H.G. Zeuthen. 17 tomes. Toulouse, Privat/Paris, Gauthier-Villars.Google Scholar
 54. Theoni Smyrnaei philosophi platonici Expositio rerum mathematicarum ad legendum Platonem utilium, recensuit E. Hiller. Leipzig, B.G. Teubner 1878 (reprint ed.: Stuttgart und Leipzig, B.G. Teubner 1995).Google Scholar
 55. Turyn A. 1972, Dated Greek Manuscripts of the thirteenth and fourteenth centuries in the Libraries of Italy. 2 vols. Urbana/Chicago/London, University of Illinois Press.Google Scholar
 56. Vitrac B. 2005, Peut-on parler d’algèbre dans les mathÉmatiques grecques anciennes?, Ayene-ye Miras n.s. 3, pp. 1–44.Google Scholar
 57. Wendel C. 1940, Planudea, Byzantinische Zeitschrift 40, pp. 406–445.Google Scholar
 58. Wendel C. 1941, Planudes als Bücherfreund, Zentralblatt für Bibliothekswesen 58, pp. 77–87.Google Scholar
 59. Wertheim G. 1890, Die Arithmetik und die Schrift über Polygonalzalhen des Diophantus von Alexandria. Leipzig, B.G. Teubner.Google Scholar
 60. Woepcke F. 1853, Extrait du Fakhrî, traité d’algèbre par Aboù Bekr Mohammed ben Alhaçan Alkarkhì, précédé d’un mémoire sur l’algèbre indéterminée chez les Arabes. Paris, À l’Imprimerie Impériale.Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.CNRSVilleneuve d’Ascq CedexFrance

Personalised recommendations