Mammalian Genome

, Volume 12, Issue 6, pp 469–471

Cloning of the rat agouti gene and identification of the rat nonagouti mutation

 • Takashi  Kuramoto
 • Tomoko  Nomoto
 • Takashi  Sugimura
 • Toshikazu  Ushijima

DOI: 10.1007/s003350020010

Cite this article as:
Kuramoto, T., Nomoto, T., Sugimura, T. et al. (2001) 12: 469. doi:10.1007/s003350020010

Copyright information

© Springer-Verlag New York Inc. 2001

Authors and Affiliations

 • Takashi  Kuramoto
  • 1
 • Tomoko  Nomoto
  • 1
 • Takashi  Sugimura
  • 1
 • Toshikazu  Ushijima
  • 1
 1. 1.Carcinogenesis Division, National Cancer Center Research Institute, 5-1-1, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-0045 JapanJP

Personalised recommendations