Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 78, Issue 3, pp 106–113

Ernstige obesitas bij kinderen: een zaak van gewicht

  • O. H. van der Baan-Slootweg
  • M. N. Nollet
  • F. R. Weller
  • M. A. Benninga
  • W. M. C. van Aalderen
Article

DOI: 10.1007/BF03089886

Cite this article as:
van der Baan-Slootweg, O.H., Nollet, M.N., Weller, F.R. et al. KIND (2010) 78: 106. doi:10.1007/BF03089886

Samenvatting

De prevalentie van overgewicht en vooral obesitas op de kinderleeftijd neemt snel toe. Bovendien blijken de zwaarste kinderen steeds zwaarder te worden. De definitie van overgewicht en obesitas bij kinderen is minder eenvoudig dan bij volwassenen door de groei en puberteitsontwikkeling. Inmiddels is er brede internationale consensus dat de BMI de meest optimale, enkelvoudige maat is voor het bepalen van overgewicht en obesitas. Hiervan zijn goede Nederlandse en internationale referentiewaarden beschikbaar. Kinderen en adolescenten hebben aan obesitas gerelateerde morbiditeit die gereduceerd kan worden door gewichtsreductie. Actieve interventie van obesitas op de kinderleeftijd is noodzakelijk omdat spontane regressie meestal niet optreedt. Een kind met obesitas heeft een grote kans om een volwassene met obesitas te worden. Zolang evidence-based behandelmethoden niet beschikbaar zijn, zullen interventies bij ernstige obesitas bij kinderen gebaseerd moeten zijn op best practices of practice-based richtlijnen. Bij obesitas, en zeker ernstige obesitas, dient behandeling, zoals bij iedere chronische aandoening, voldoende langdurig te worden gegeven. Bij recidive dient opnieuw intensief te worden behandeld. Voor bariatrische chirurgie is in de kindergeneeskunde vooralsnog geen plaats.

Summary

The prevalence of overweight and obesity in minors increases rapidly. Also, the heaviest children show higher weights than before. Defining overweight and obesity in minors is more complicated than in adults, due to the influence of growth and puberty. A broad international consensus has been reached on BMI being the most optimal and simple standard for determining overweight and obesity. Established BMI reference values are available both on a Dutch and international scale. Children and adolescents suffer from obesity-related morbidities, which can be reduced by weight loss. Active intervention is required in obese minors as spontaneous regression does not usually occur. An obese minor is very likely to become an obese adult. As long as evidence based treatment options are unavailable, intervention in cases of severe obesity in minors will have to be based on best practices or best-practise-based guidelines. Obesity, and especially severe obesity, requires sufficiently prolonged treatment as do all chronic disorders. Cases of weight regain require repeated intensive treatment. Bariatric surgery is not yet an option in pediatric obesity treatment.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • O. H. van der Baan-Slootweg
  • M. N. Nollet
  • F. R. Weller
  • M. A. Benninga
  • W. M. C. van Aalderen

There are no affiliations available

Personalised recommendations