TSG

, Volume 88, Issue 3, pp 127–135

Gezondheidsbevordering en voortgezet onderwijs: verstandshuwelijk of echte liefde?

 • Nicole M. W. M.  Boot
 • Patricia van Assema
 • Bert Hesdahl
 • Mariken Leurs
 • Nanne K. de Vries
Wetenschappelijke artikelen

DOI: 10.1007/BF03089572

Cite this article as:
Boot, N.M.W.M., van Assema, P., Hesdahl, B. et al. TVGW (2010) 88: 127. doi:10.1007/BF03089572

Samenvatting

De aandacht voor schoolgezondheidsbeleid in Nederland is gegroeid. Toch is nog weinig implementatie-onderzoek uitgevoerd. Tussen 2002-2006 is in de regio Zuidelijk Zuid-Limburg de schoolslagwerkwijze ontwikkeld, met als afgeleide de landelijke Gezonde School Methode. Schoolslagadviseurs begeleiden scholen één op één bij het vormgeven van schoolgezondheidsbeleid. Dit onderzoek beschrijft in hoeverre op dit moment sprake is van schoolgezondheidsbeleid in het voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Limburg en welke factoren bevorderend danwel belemmerend zijn bij de implementatie van de schoolslagwerkwijze. Bestaande inzichten over de invoering van vernieuwingen zijn als conceptueel kader gehanteerd. In totaal hebben 59 managementleden, 39 zorgcoördinatoren en 399 docenten, werkzaam bij achttien van de 25 scholen in de regio, een vragenlijst ingevuld. Op achttien scholen zijn groepsinterviews gehouden met de belangrijkste sleutelfiguren. De invoering van schoolgezondheidsbeleid blijkt nog niet optimaal te zijn. Redenen als hoge werkdruk, ontbreken van gezondheidsbevordering als verplichting in de kerndoelen, maar ook redenen gerelateerd aan de schoolslagwerkwijze worden genoemd. Wel voelen scholen zich verantwoordelijk voor de gezondheid van leerlingen. Geconcludeerd wordt dat wanneer meer rekening wordt gehouden met de (on)mogelijkheden binnen het onderwijs, de schoolslagwerkwijze een goede vorm van begeleiding voor het onderwijs kan zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid.

schoolgezondheidsbeleid preventie jongeren voortgezet onderwijs schoolslagwerkwijze 

Abstract

Health promotion and secondary school: marriage of convenience or true love?

In the Netherlands attention for school health promotion is growing. Nonetheless, implementation research in whole-school health is still rare. Between 2002 and 2006, the Regional Public Health Organization in South Limburg, (the Netherlands) developed “Schoolbeat”, a whole school approach to health promotion. At present, almost all secondary schools apply the Schoolbeat-approach with their own Schoolbeat-advisor. The main research question of this paper is: What is the current state of school health promotion in South Limburg and what are the success factors and impediments of this structural approach to school health promotion? Theoretical insights of innovations are used for conceptual frame. In total 59 school boards, 39 school care workers and 399 teachers from 18 schools participated in a survey. This was followed up with focus group interviews with the most important key figures of the participating schools. School health promotion is only partially implemented. Reasons like high workload, no quality criterion for health in the educational system but also reasons related to the Schoolbeat-approach are mentioned. Responsibility for the wellbeing of students is felt unanimously. In conclusion, if there is more attention for the (im) possibilities of schools, the Schoolbeat-approach may become a welcome school health promotion approach in schools.

Keywords: School health promotion, health, heath promotion, secondary schools, Schoolbeat-approach

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • Nicole M. W. M.  Boot
  • 1
 • Patricia van Assema
 • Bert Hesdahl
 • Mariken Leurs
 • Nanne K. de Vries
 1. 1.

Personalised recommendations